Đánh giá chất lượng thống kê theo bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai3.So1.2020 1 MB 701