Đánh giá về tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm 2019 và những ngành, lĩnh vực nào có dấu hiệu khởi sắc giúp cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong những tháng đầu năm?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền – TTXVN) Xin ông đánh giá về tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm 2019 và những ngành, lĩnh vực nào có dấu hiệu khởi sắc giúp cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong những tháng đầu năm?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng, hoạt động thương mại, đầu tư thế giới giảm, tốc độ tăng GDP quý I năm 2019 vẫn đạt 6,79% cao nhất so với giai đoạn 2011-2017. Các ngành thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ thị trường và tiêu dùng của dân cư tiếp tục là động lực phát triển kinh tế của đất nước. Cụ thể, trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 4,90% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,63%, đóng góp 51,18%; khu vực dịch vụ tăng 6,50%, đóng góp 43,91%. Về cơ cấu kinh tế quý I năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,25%; khu vực dịch vụ chiếm 44,04%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,55%.