Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê của Viện Khoa học Thống kê (Ban hành kèm theo Quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai1So 5-2004 153 KB 701