Đề án “Đổi mới Viện Khoa học Thống kê” (Dự thảo)

ĐỀ ÁN  “ĐỔI MỚI VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ” (Dự thảo)

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011. Theo đó, Chiến lược đã xác định 45 hoạt động chủ yếu thuộc 09 Chương trình hành động thực hiện CLTK11-20, trong đó, hoạt động “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học thống kê” là một trong các hoạt động được ưu tiên triển khai thực hiện từ năm 2012. Một trong các giải pháp nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học thống kê là tiến hành đổi mới một cách toàn diện Viện Khoa học Thống kê – Đơn vị nghiên cứu khoa học thống kê duy nhất của ngành Thống kê. Thực hiện nhiệm vụ này, Viện Khoa học Thống kê đã khẩn trương dự thảo Đề án “Đổi mới Viện Khoa học Thống kê giai đoạn 2011-2020”, và sẽ trình Tổng cục trưởng phê duyệt vào Quí 4/2012.

Nhằm hoàn thiện hơn nữa Dự thảo Đề án “Đổi mới Viện Khoa học Thống kê giai đoạn 2011-2020” trước khi trình Tổng cục trưởng phê duyệt, Thông tin Khoa học Thống kê trân trọng giới thiệu với bạn đọc Dự thảo đề án này và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quí độc giả.

Cấu trúc của Đề án gồm 7 nội dung chính: i) Tính cấp thiết xây dựng Đề án; ii) Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án; iii) Đánh giá hiện trạng Viện KHTK; iv) Bối cảnh, cơ hội và thách thức; v) Quan điểm, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu đổi mới; vi) Nội dung đổi mới; và vii) Giải pháp, lộ trình thực hiện (xem dự thảo Đề án tại file đính kèm).

NVD