Đề cử giải thưởng Jerome Sacks

Viện Khoa học Thống kê Quốc gia (NISS) của Mỹ đang tìm kiếm đề cử giải thưởng Jerome Sacks năm 2017 cho nghiên cứu liên ngành xuất sắc nhất liên quan đến khoa học thống kê. Giải thưởng trị giá 1.000 USD và được trình bày ở NISS hoặc Viện Khoa học Thống kê và Toán ứng dụng tại các cuộc họp Thống kê chung ở Baltimore, từ ngày 29 tháng 7 năm 2017 đến ngày 3 tháng 8 năm 2017.

Giải thưởng thành lập năm 2000 và được đặt theo tên của giám đốc sáng lập Viện Khoa học Thống kê Quốc gia. Nó công nhận nghiên cứu liên ngành có tính bền vững, chất lượng cao liên quan đến khoa học thống kê.

Để đề cử một cá nhân, hãy gửi tài liệu theo định dạng file PDF các thông tin: Thư đề cử (tối đa hai trang), thư giới thiệu từ hai cá nhân (ngoài danh sách đề cử); lý lịch khoa học của ứng cử viên theo địa chỉ: sacksaward2017@niss.org, trước ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Danh sách cá nhân đã đạt giải thưởng Sacks từ năm 2001- 2016

Năm 2001 Elizabeth Thompson
Năm 2002 Max Morris
Năm 2003 Raymond Carroll
Năm 2004 Douglas Nychka
Năm 2005 Jeff Wu
Năm 2006 Adrian Raftery
Năm 2007 Cliff Spiegelman
Năm 2008 John Rice
Năm 2009 Ram Gnanadesikan
Năm 2010 Sallie Keller
Năm 2011 Emery Brown
Năm 2012 William Q. Meeker
Năm 2013 Kenneth P. Burnham
Năm 2014 Terry Speed
Năm 2015 Stephen Fienberg
Năm 2016 William F. Eddy

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: http://www.statisticsviews.com/details/news/10492819/Nominations-open-for-Jerome-Sacks-award.html