Để GRDP và GDP tương đối đồng nhất, thưa ông, sao không lùi thời hạn tính toán và công bố GRDP đến cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm để có thêm dữ liệu?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Để GRDP và GDP tương đối đồng nhất, thưa ông, sao không lùi thời hạn tính toán và công bố GRDP đến cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm để có thêm dữ liệu? (Họp báo 6 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Công bố GRDP nhằm giúp các địa phương có cái nhìn tổng quan hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, từ đó đưa ra hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với thực tế địa phương. HĐND cấp tỉnh thường họp vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, nên Tổng cục Thống kê phải tính toán và công bố sớm để các đại biểu dân cử và HĐND địa phương có được cái nhìn toàn cảnh về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương mình.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, Tổng cục Thống kê chỉ công bố GRDP 6 tháng và 1 năm, nhưng nếu địa phương nào có nhu cầu số liệu GRDP theo quý nhằm phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương thì Cục Thống kê cấp tỉnh chịu trách nhiệm biên soạn gửi Tổng cục Thống kê thẩm định và công bố.