Đề xuất một số giải pháp để Việt Nam đạt được các nhiệm vụ phát triển đất nước

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Để phát huy nội lực của đất nước, tận dụng kịp thời và hiệu quả ngoại lực, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng đang là nhiệm vụ quan trọng để phát triển đất nước. Ông có thể đề xuất một số giải pháp để Việt Nam đạt được các nhiệm vụ trên? (Nguồn: https://bnews.vn/nang-cao-hieu-qua-su-dung-noi-va-ngoai-luc-cua-dat-nuoc-de-tang-truong-kinh-te/210525.html)

Trả lời:

Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Theo tôi, trước mắt, Việt Nam cần sửa đổi bổ sung và hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để khơi thông, giải phóng tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nội lực và ngoại lực của đất nước.

Cùng với đó, nâng cao năng lực kiến tạo, quản trị quốc gia, đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở tăng cường năng lực, chất lượng phân tích, đánh giá, dự báo các lĩnh vực. Cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại nội bộ từng ngành theo hướng phát huy lợi thế so sánh và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời, tập trung nội lực, thúc đẩy động lực phát triển những sản phẩm có lợi thế so sánh, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao cũng là giải pháp cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm đổi mới công nghệ sản xuất, phương thức quản lý, phát triển và ứng dụng kỹ thuật số để phục vụ phát triển đất nước.

Ngoài ra, Việt Nam cần đổi mới phương thức sử dụng nguồn vốn trong nước qua các dự án đầu tư và chi tiêu ngân sách. Theo đó cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, rút ngắn thời gian thi công vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương…

Đối với Việt Nam, nội lực được xác định là nền tảng, đóng vai trò quyết định; ngoại lực là yếu tố không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững. Chính vì vậy, Chính phủ và các địa phương cần có chiến lược và giải pháp phù hợp để “nuôi dưỡng và phát huy” nội lực, tận dụng hiệu quả ngoại lực trong từng giai đoạn phát triển đất nước.