Dĩ bất biến ứng vạn biến

Đã thành “truyền thống” trong cuộc Khảo sát mức sống dân cư, Cục Thống kê A trả thù lao cho chủ hộ cung cấp thông tin bằng gói mỳ chính trị giá 50.000 đồng. Đoàn thanh tra của Cục Thống kê xuống thanh tra, một thanh tra viên về hỏi chủ hộ nhiều câu hỏi và ghi vào biên bản. Câu cuối cùng thanh tra viên hỏi: nhà ta có nhận được gói mỳ chính không?

Chủ hộ trả lời: Không?

Trong cuộc họp kết luận thanh tra, Thanh tra viên công bố dự thảo biên bản điều tra có đoạn: … Điều tra viên … đã không thực hiện đúng quy định, không đưa quà gói mỳ chính cho hộ… Sau khi đọc xong biên bản, Điều tra viên phát biểu giải trình: Hộ này, từ lâu rồi không dùng mỳ chính, tôi phải đưa cho chủ hộ 50.000 đồng và chủ hộ đã ký vào tờ giấy này … Tôi phải thực hiện phương châm: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” chứ, thế mới được việc.

Thanh tra viên: Choáng!!./.

Vũ Liêm