Diễn đàn Dữ liệu Thế giới lần thứ 3 của Liên hợp quốc

Mục đích của Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc (UNWDF) là tăng cường hợp tác về dữ liệu cho phát triển bền vững giữa các nhóm chuyên môn khác nhau trong Chính phủ, học viện và các cơ quan chuyên môn, cộng đồng không gian địa lý, các cơ quan quốc tế, các cơ quan tài trợ và từ thiện, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông. Trong thời gian đối mặt với đại dịch Covid-19, một Diễn đàn ảo đã được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020 để đáp ứng nhu cầu về các giải pháp và tư duy dữ liệu mới nhất để hỗ trợ Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và bây giờ là khẩn cấp hơn cho việc giám sát và phục hồi từ đại dịch.

Một Ủy ban Chương trình, bao gồm các chuyên gia và nhà lãnh đạo từ các nhóm chuyên môn khác nhau, hướng dẫn việc lựa chọn và thiết kế chương trình của Diễn đàn trên sáu lĩnh vực chuyên đề. Phòng Thống kê của Ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc hỗ trợ việc tổ chức Diễn đàn với vai trò là Ban Thư ký của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc và Nhóm cấp cao về đối tác, điều phối và nâng cao năng lực về thống kê cho Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững là cơ quan giám sát việc tổ chức Diễn đàn.

Diễn đàn Dữ liệu Thế giới đầu tiên của Liên hợp quốc được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 năm 2017 do Thống kê Nam Phi tổ chức tại Cape Town, Nam Phi. Diễn đàn Dữ liệu Thế giới lần thứ hai của Liên hợp quốc do Cơ quan Thống kê và Cạnh tranh Liên bang các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại Dubai. Cuộc họp tiếp theo của Diễn đàn Dữ liệu Thế giới của Liên hợp quốc sẽ do Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ chủ trì, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021 tại Bern, Thụy Sĩ.

Anh Tuấn (dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/events/