Định nghĩa Thống kê

Logic là phương pháp có hệ thống để giúp ta đi đến kết luận sai một cách tự tin. Còn thống kê là phương pháp có hệ thống để giúp ta đi đến kết luận sai với chỉ khoảng 95% độ tin

cậy thôi.

“Thống kê là khoa học xử lý dữ liệu”; “Thống kê là công cụ sắc bén nhất để nhận thức xã hội”; “Thống kê là tai, là mắt của Đảng, Nhà nước”; “Thống kê là khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích con số của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng trong những điều kiện nhất định”.

Thống kê sẽ là ngành “hot” nhất, ngành hấp dẫn nhất trong những thập kỷ tới./.