Đo lường những khái niệm không đo lường được : Thách thức những giới hạn về số liệu thống kê chính thức

Diễn đàn cấp cao về thống kê chính thức lần này là một trong những sự kiện đặc biệt do Cơ quan Thống kê  LHQ (USND) tổ chức bên lề Khóa họp lần thứ 43 của LHQ ngày 27 tháng 2 năm 2012. Diễn đàn với chủ đề “Đo lường những khái niệm không đo lường được: Thách thức về những giới hạn của số liệu thống kê chính thức”. Tham gia Diễn đàn này là các chuyên gia và những người đứng đầu các Cơ quan Thống kê Quốc gia trên toàn thế giới.

Những người tham gia Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về những thách thức lớn mà cộng đồng thống kê toàn cầu hiện đang phải đối mặt và những vấn đề ngày càng  phải quan tâm đặc biệt như đo lường các khái niệm định tính và phức tạp về các khái niệm hạnh phúc hay thịnh vượng quốc gia, các dịch vụ hệ sinh thái, phát triển bền vững và sự nghèo khổ, túng thiếu…

Chủ đề của Diễn đàn về “Đo lường những khái niệm khó đo lường” là những vấn đề  phức tạp, không có tiêu chuẩn hay thước đo rõ ràng. Nhưng với nhận thức là những hiện tượng mà ngày hôm nay không dễ đo lường, thì có thể trở nên quan trọng vào ngày mai, nên  các nhà lãnh đạo và các chuyên gia thống kê sẽ tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và  mong khám phá ra những ý tưởng mới và có thể cần đến những công cụ đo lường mới để đo lường được những những vấn đề khó đo lường hiện nay. Diễn đàn cũng xem xét để đưa ra ý kiến chung: liệu có nên mở rộng ranh giới  về các số liệu thống kê chính thức do những yêu cầu này không?.

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2012/seminars/High_Level_Forum/default.html

TMH