Đo lường và Giám sát tiến độ hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững

Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cung cấp một khung toàn diện và đầy tham vọng, mở ra những triển vọng mới cho việc hoạch định chính sách và hợp tác quốc tế. Đặc điểm tích hợp của nó làm nổi bật các mối liên kết và mức độ hoàn thiện tồn tại giữa các mục tiêu và kết quả khác nhau.

Ủy ban Kinh tế của Liên hợp quốc tại Châu Âu (UNECE) đang hỗ trợ các quốc gia để giải quyết những khó khăn liên quan đến phát triển bền vững thông qua phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa ngành, tận dụng các chuẩn mực, tiêu chuẩn và quy ước của UNECE, đồng thời UNECE cũng xây dựng năng lực và cung cấp chính sách hỗ trợ. Tại liên kết của tất cả các chương trình và chuyên môn của UNECE, bốn lĩnh vực “mối liên hệ” có tác động cao đã được xác định nơi nhiều SDGs hội tụ:

  • Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
  • Thành phố bền vững và thông minh cho mọi lứa tuổi
  • Tính di động bền vững và kết nối thông minh
  • Đo lường và giám sát tiến độ hướng tới các SDG.

Ấn phẩm này xem xét quy trình phức tạp trong việc đo lường và giám sát tiến độ đối với các Mục tiêu Phát triển bền vững và đưa ra một số khuyến nghị nhằm vượt qua nhiều thách thức mà các quốc gia phải đối mặt.

Tải tài liệu tại: https://unece.org/sites/default/files/2021-04/2012761_E_web.pdf

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/unece-and-sdgs/publications/measuring-and-monitoring-progress-towards-sustainable-development-goals