Đố vui thống kê

Tại một cuộc hội thảo về “Đánh giá năng suất hai giống lúa mới”, đại diện Chi cục Thống kê đưa ra số liệu và kết luận:

Năng suất của cánh đồng mẫu lớn 1 (tạ/ha) Năng suất của cánh đồng mẫu lớn 2 (tạ/ha)
Giống lúa A 30 32
Giống lúa B 35 37

Cấy thử hai giống lúa mới A và B trên cùng một diện tích là 400ha ở hai cánh đồng mẫu lớn. Mặc dù năng suất của từng giống lúa của cánh đồng mẫu lớn 1 nhỏ hơn năng suất lúa của cánh đồng mẫu lớn 2, nhưng trồng hai giống lúa này ở cánh đồng mẫu lớn 1 cho năng suất chung cao hơn cánh đồng mẫu lớn 2”.

Tất cả đại biểu tham gia hội thảo đều phản đối!! Hỏi (Đố) vui các bạn tại sao đại diện CCTK với chuyên môn nghề nghiệp thống kê uyên thâm của mình vẫn chứng minh được kết luận là đúng?

Gợi ý: (100,300) và (300,100) ha./.

Vũ Liêm