Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê tại TP. OROBRO của Thụy Điển

Thực hiện chương trình công tác tại Thụy Điển, hôm nay (09/5/2012), Đoàn công tác của TCTK đến thăm và làm việc tại trụ sở thứ 2 của cơ quan Thông kê Thụy Điển (SCB) ở TP OROBRO, cách trụ sở thứ nhất (ở Thủ đô Stockhoml) trên 200 km.

Với 1300 cán bộ, công chức của SCB làm việc tại 2 trụ sở, trong đó có 845 người (chiếm 65%) làm việc tại trụ sở thứ nhất ở Stockhml, 455 người làm việc tại trụ sở thứ 2 ở OROBRO. Lãnh đạo SCB và các Vụ trưởng thuộc SCB đều làm việc đồng thời tại 02 trụ sở nói trên (được bố trí 01phòng làm việc ở Stockhoml và một phòng làm việc ở Eropro). Các công chức khác chỉ làm việc tại  một trụ sở hoặc ở Stockhoml hoặc ở OROBRO. Ví dụ, Phòng Tài chính thuộc Văn phòng SCB có 12 người, thì 04 người làm việc tại OROBRO, 08 người làm việc tại Stockhoml.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tại TP OROBRO

Đoàn Dũng