Đối thoại cuộc sống: Sửa đổi Luật Thống kê

Sửa đổi Luật Thống kê – Nâng cao chất lượng thông tin và hiệu quả công tác thống kê trên truyền hình Quốc hội