Đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính được sử dụng tài sản để kinh doanh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2016/TT- BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) tại đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2016.

Được sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại ĐVSNCL tự chủ tài chính.

Tài sản (TS) được sử dụng vào các mục đích này phải không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao; TS sử dụng chưa hết công suất. Bên cạnh đó, việc cho thuê TS phải được lập thành hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Ví dụ, trường X được Nhà nước đầu tư xây dựng 1 tòa nhà để sử dụng làm giảng đường, lớp thực hành… Do trường X chỉ sử dụng tòa nhà này để phục vụ giảng dạy vào 1 buổi trong ngày nên được cấp có thẩm quyền quyết định cho sử dụng tòa nhà để cho thuê, liên doanh, liên kết trong thời gian nhàn rỗi. Trong trường hợp này, trường X chỉ được cho thuê, liên doanh, liên kết để làm giảng đường hoặc lớp thực hành… phù hợp với mục đích khi đầu tư xây dựng tòa nhà.

Trường hợp ĐVSNCL có nhu cầu sử dụng TSNN vào mục đích liên doanh, liên kết thì các đơn vị này phải xây dựng phương án để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, gửi bộ, cơ quan trung ương (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý), gửi sở tài chính (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính địa phương thực hiện xem xét, có ý kiến về phương án sử dụng TSNN để liên doanh, liên kết của các đơn vị, đồng thời gửi phương án này về Bộ Tài chính để xin ý kiến (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý); báo cáo UBND cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý).

Tuy nhiên, thông tư cũng nêu rõ,một số trường hợpkhông được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết, cụ thể: các ĐVSNCL được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; ĐVSNCL được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê một lần mà tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc NSNN; ĐVSNCL được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

ĐVSNCL được thuê bổ sung diện tích làm việc

Tại thông tư này, Bộ Tài chính còn quy định rõ việc thuê TS phục vụ hoạt động của ĐVSNCL. Theo đó, đơn vị đang đi thuê trụ sở làm việc được thuê bổ sung diện tích làm việc khi diện tích hiện có còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức.

Căn cứ phương án thuê trụ sở làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị lập dự toán kinh phí thuê trong dự toán ngân sách hàng năm, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về NSNN.

Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Việc áp dụng hình thức chỉ định được thực hiện trong các trường hợp: Số tiền thuê trụ sở làm việc của cả thời hạn thuê có giá trị dưới 100 triệu đồng (tính cho 1 hợp đồng); chỉ có 1 nhà thầu tham gia sau khi đã làm thủ tục thông báo mời thầu theo quy định của pháp luật; cấp có thẩm quyền (bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh) quyết định gia hạn thời gian hợp đồng thuê trụ sở làm việc khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng hoặc thuê bổ sung diện tích tại nơi đang thuê mà giá thuê không vượt quá giá thuê đang áp dụng./.

HTH (st)

Nguồn: http://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/chinh-sach-moi/don-vi-su-nghiep-tu-chu-tai-chinh-duoc-su-dung-tai-san-de-kinh-doanh-77870.html