Dự án phát triển hệ thống chất lượng thống kê tại CAPMAS: Ai Cập

“Dự án phát triển hệ thống chất lượng thống kê tại Cơ quan Thống kê Ai Cập (CAPMAS)” là một trong những dự án do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện thông qua nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Cục Thống kê Nhật Bản (SBJ) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Thống kê (SRTI), Trung tâm Thống kê Quốc gia (NSTAC), CAPMAS để thực hiện Dự án này.

Thời gian thực hiện Dự án diễn ra trong ba năm. Dự án đã được triển khai từ tháng 3 năm 2016, khóa tập huấn lần thứ nhất tại Nhật Bản từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017 và ngày 23 tháng 2 năm 2018 Dự án tiếp tục hoạt động trở lại. Mục đích của Dự án là tăng cường năng lực của CAPMAS để quản lý hiệu quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2017 ở Ai Cập và các nghiên cứu thống kê khác. Trong Dự án này, SBJ sẽ không chỉ hợp tác trong việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2017 ở Ai Cập mà còn tổ chức đào tạo để xây dựng và nâng cao năng lực cho nhân viên của CAPMAS.

Ngoài ra, trong Dự án này, SBJ đã hợp tác và đào tạo để xây dựng và nâng cao năng lực cho cán bộ CAPMAS để quản lý hiệu quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2017 và các nghiên cứu thống kê khác ở Ai Cập. SBJ có kế hoạch gửi các chuyên gia thống kê cho CAPMAS và cũng có thể chấp nhận các học viên từ CAPMAS.

Cụ thể bản Đề cương của Dự án và các hoạt động đã thực hiện tham khảo tại: http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/egypt.htm

Phương Hoa (dịch và tổng hợp)

Nguồn: http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/egypt/egypt.htm