ESCAP công bố Niên giám thống kê Khu vực châu Á và Thái Bình Dương 2013

Ngày 3 tháng 12 năm 2013, tại Băng Cốc-Thái Lan, Ủy ban Kinh tế -Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) đã công bố Niên giám thống kê khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2013. Niên giám cung cấp các sự kiện quan trọng về các xu hướng hiện tại và mới nổi của sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Phiên bản Niên giám thống kê 2013 trình bày, phân tích ngắn gọn làm nổi bật những thành tựu và thách thức chủ yếu đối với 58 nước thành viên khu vực ESCAP và 5 tiểu vùng trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, hòa nhập xã hội và bền vững môi trường.

Những phân tích này được trợ giúp bằng các số liệu được cập nhật mới nhất và so sánh, với hơn 300 chỉ tiêu thuộc 32 chủ đề, được nhóm lại thành 8 nhóm chủ đề lớn về: Các xu hướng nhân khẩu học, Y tế, Giáo dục và Kiến ​​thức, Đói nghèo và Tình trạng bấp bênh, Nâng cao vị thế của phụ nữ, Môi trường, Kinh tế, và Sự kết nối. Ngoài việc xem xét và cập nhật các chỉ tiêu phản ánh những thay đổi về ưu tiên phát triển, Niên giám 2013 còn có 2 chủ đề mới liên quan thực sự đến khu vực là An ninh lương thực và Tội phạm. Tám nhóm chủ đề và thành phần của các nhóm cụ thể theo các đường dẫn dưới đây:

A. Các xu hướng nhân khẩu học B. Y tế
C. Giáo dục và Kiến thức D. Nghèo đói và Tình trạng bấp bênh
E. Nâng cao vị thế của phụ nữ F. Môi trường
G. Kinh tế H. Sự kết nối


Niên giám thống kê khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2013 kèm theo nhiều sản phẩm trực tuyến, bao gồm các bảng số liệu, cơ sở dữ liệu với hơn 500 chỉ tiêu và các tùy chọn bản đồ, đồ thị… Tất cả các sản phẩm đều có sẵn trực tuyến tại địa chỉ: http://www.unescap.org/stat/data

NTH

Nguồn: http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2013/dec/dec.asp
http://www.unescap.org/stat/data/syb2013/