ESCAP Hiện đại hóa sản xuất và dịch vụ thống kê

Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng về dữ liệu. Khi công nghệ thông tin đang nhanh chóng trở nên phổ biến, (internet, điện thoại di động, các phương thức thanh toán điện tử), một lượng lớn thông tin đều được ghi lại và lưu trữ tự động. Liệu các nguồn thông tin này, thường được các cơ quan thống kê quốc gia sử dụng để tạo ra các số liệu thống kê chính thức, được gọi là “dữ liệu lớn”? Đây là một trong những vấn đề được thảo luận về công việc hiện đại hóa sản phẩm và dịch vụ thống kê.

Cuộc cách mạng dữ liệu này có ý nghĩa lớn đối với người sử dụng dữ liệu. Hơn nữa, ngày càng có nhiều chính phủ, các chuyên gia phát triển, phương tiện truyền thông hoặc công chúng truy cập vào các dữ liệu thống kê sẵn có một cách nhanh hơn, ở cấp độ phân tổ chi tiết hơn, theo cách tích hợp hơn thông qua nhiều chủ đề khác nhau. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng dữ liệu và duy trì khả năng tương thích, cơ quan thống kê quốc gia cần phải trải qua một quá trình chuyển đổi lớn; chuyển đổi theo cách thức hệ thống thống kê quốc gia hoạt động và chuyển đổi theo cách thức thống kê chính thức được sản xuất.

ESCAP hỗ trợ hiện đại hóa các sản phẩm và dịch vụ thống kê thông qua việc thành lập và hỗ trợ một cơ quan tư vấn chiến lược khu vực (SAB-AP) với nhiệm vụ xác định ưu tiên khu vực cho công việc trong lĩnh vực đó và giám sát các hoạt động của một số nhóm công tác kỹ thuật giải quyết vấn đề cụ thể liên quan đến hiện đại hóa.

Kim Oanh (dịch)

Nguồn: http://www.unescap.org/our-work/statistics/modernization-statistical-production-services/about