GDP không phản ánh đúng bản chất?

Câu hỏi :

(Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp FDI được chuyển về chính quốc và lương do doanh nghiệp trả cho người lao động nước ngoài cũng được tính vào GDP, nên GDP không phản ánh đúng bản chất, thưa ông? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) GDP là giá trị sản phẩm cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định của toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của tất cả các đơn vị thường trú trong nước.

Doanh nghiệp FDI, người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên 1 năm đều là các đơn vị thường trú, do đó, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập từ sản xuất của các đối tượng này theo quy định phải được tính vào GDP.

Chỉ tiêu GDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, phản ánh kết quả sản xuất của các đơn vị thường trú của nền kinh tế, không quan tâm đến yếu tố sở hữu các nhân tố tham gia vào quá trình sản xuất.

Vì vậy, kết quả sản xuất của doanh nghiệp FDI, tiền lương của của lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam trên 1 năm cũng được tính trong GDP.

Để phản ánh đúng thu nhập từ sản xuất được tạo ra từ các yếu tố thuộc sở hữu của Việt Nam tham gia vào quá trình sản xuất, theo hướng dẫn thống kê tài khoản quốc gia của Liên hợp quốc, hàng năm, TCTK đều biên soạn GNI (thu nhập từ sở hữu vốn và tài sản nhận được, trừ đi thu nhập từ sở hữu vốn và tài sản phải trả) và công bố trong Niên giám Thống kê.