GDP năm 2019 tăng trưởng tốt cao thứ 2 trong 2 năm liên tiếp tại sao doanh nghiệp còn yếu và nhiều doanh nghiệp giải thể

Câu hỏi: (PV Lưu Hiệp) GDP năm 2019 tăng trưởng tốt cao thứ 2 trong 2 năm liên tiếp tại sao doanh nghiệp còn yếu và nhiều doanh nghiệp giải thể? Có tới 43,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 41,7% so với năm 2018. Tổng cục Thống kê cho biết ngành nghề, lĩnh vực, khu vực kinh tế nào có số doanh nghiệp giải thể và chờ giải thể nhiều nhất?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK )

Tính chung năm 2019, cả nước có 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong đó 39,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, còn doanh nghiệp tạm dừng có thời hạn 28,7 nghìn doanh nghiệp trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ có 403 doanh nghiệp tạm ngừng đăng ký, khu vực công nghiệp, xây dựng 8,19 nghìn doanh nghiệp và lớn nhất là khu vực dịch vụ 20.139 doanh nghiệp (bán buôn, bán lẻ  có 11.115 doanh nghiệp, vận tải kho bãi có 1.721 doanh nghiệp, khoa học công nghệ có 1.702 doanh nghiệp, dịch vụ kinh doanh ăn uống có 1.553 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 16,8 nghìn doanh nghiệp, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 364 doanh nghiệp, khu vực công nghiệp, xây dựng là 3.722 doanh nghiệp và khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất.