GDP tăng 25,4% do những nguyên nhân cụ thể nào

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) GDP tăng 25,4% do những nguyên nhân cụ thể nào, thưa ông?

(Nguồn:https://baodautu.vn/danh-gia-lai-gdp-de-lap-ke-hoach-sat-thuc-te-hon-d112962.html)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê)

Thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, chúng tôi và các chuyên gia thống kê IMF, Liên hợp quốc đã nhận diện 5 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thay đổi quy mô GDP, trong đó có 4 nhóm nguyên nhân làm tăng quy mô GDP: bổ sung thông tin từ tổng điều tra; hồ sơ hành chính; cập nhật lý luận mới hệ thống tài khoản quốc gia năm 2008; rà soát, cập nhật lại phân ngành kinh tế. Chỉ có nhóm cập nhật cơ cấu kinh tế làm thay đổi hệ số chi phí trung gian và chỉ số giá làm quy mô GDP giảm, nhưng giảm không nhiều, nên tổng hợp lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 tăng thêm 25,4%.