Giới thiệu các tài liệu về giám sát và đánh giá của Liên hợp quốc

Sổ tay quản lý dựa trên kết quả

Mục đích chính của Sổ tay quản lý dựa trên kết quả (RBM) là cung cấp cho các Quỹ, Chương trình và Tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống LHQ một cơ sở chung để hỗ trợ việc lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và báo cáo về chương trình quốc gia dựa vào những thực hành tốt ở lĩnh vực RBM.

Sổ tay giải thích các khái niệm và công cụ theo những cách dễ dàng cho việc áp dụng các phương pháp tiếp cận RBM hài hòa. Nó cung cấp một mẫu số chung cho việc sử dụng RBM trong tất cả các cán bộ, nhân viên của LHQ và của các bên liên quan, đặc biệt là khi xây dựng và thực hiện khung hổ trợ phát triển của LHQ (UNDAF). Các khái niệm, nguyên tắc và thuật ngữ chính được trình bày cùng với các khung khác nhau, ví như Bảng ma trận các kết quả, khung giảm nhẹ rủi ro và khung báo cáo dựa vào kết quả.

Các thuật ngữ dùng trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

Cuốn các thuật ngữ dùng trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả là một tập hợp các thuật ngữ chính được lựa chọn, bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt. Mục đích chính của cuốn thuật ngữ này là giúp các đồng nghiệp khắc phục các khó khăn khi dich thuật và làm rõ hơn các khái niệm ngữ nghĩa của thuật ngữ. Nó cũng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, thực hiên, theo dõi và đánh giá một chương trình chung cũng như các chương trình/dự án do LHQ tài trợ.

Các tiêu chuẩn cho công tác đánh giá trong hệ thống Liên Hợp Quốc

Các tiêu chuẩn này đựa trên Các chuẩn mực của UNEG trong hệ thống LHQ. Chúng được đúc rút từ những thực hành tốt của các tổ chức thành viên UNEG. Chúng nhằm mục đích hướng dẫn việc thiết lập khung thể chế, quản lý chức năng đánh giá, tổ chức và sử dụng các cuộc đánh giá. Chúng cũng là nguồn tham khảo những yêu cầu về năng lực và đạo đức làm việc của những người thực hành đánh giá, và nhằm mục đích cho việc áp dụng một cách thích hợp trong từng tổ chức. UNEG sẽ định kỳ cập nhật, chi tiết hóa và mở rộng diện của các tiêu chuẩn này để phục vụ các tổ chức thuộc hệ thống LHQ.

Bộ quy tắc ứng xử cho công tác đánh giá trong hệ thống Liên Hợp Quốc

Bộ Quy tắc ứng xử của Nhóm Đánh giá của LHQ (UNEG) áp dụng cho tất cả các nhân viên LHQ và chuyên gia tư vấn đánh giá trong hệ thống LHQ. Các nguyên tắc đằng sau Bộ Quy tắc ứng xử hoàn toàn nhất quán với Bộ Tiêu chuẩn ứng xử cho Ngành Công vụ quốc tế mà tất cả các nhân viên LHQ phải tuân theo. Việc cung cấp các điều khoản của Bộ Quy tắc ứng xử của UNEG áp dụng cho tất cả các công đoạn của quá trình đánh giá từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện cuộc đánh giá cũng như công bố và sử dụng các kết quả đánh giá. Nhằm nâng cao uy tín và lòng tin vào công tác đánh giá trong LHQ, tất cả các nhân viên LHQ tham gia vào công tác đánh giá và các chuyên gia tư vấn đánh giá làm việc cho hệ thống LHQ được yêu cầu phải cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử đối cho công tác đánh giá này. Bộ Quy tắc ứng xử này được các thành viên UNEG chính thức thông qua tại Cuộc họp toàn thể thường niên năm 2008 của UNEG.

Hướng dẫn về chuẩn mực đạo đức trong công tác đánh giá

Hướng dẫn về các chuẩn mực đạo đức cho công tác đánh giá được dựa trên những ý tưởng chuyên nghiệp được quốc tế công nhận. Hướng dẫn này được đúc rút với sự tham khảo các văn bản có liên quan, về căn bản bao gồm các tiêu chuẩn và quy định cho công tác đánh giá. Tất cả các nhân viên Liên Hợp Quốc đều phải tuân theo Các tiêu chuẩn ứng xử cho Ngành công vụ quốc tế, yêu cầu các nhân viên phải cư xử theo những tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm khiết được đề cao trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Những hướng dẫn này mở rộng phạm trù của các chuẩn mực đạo đức khi tiến hành công tác đánh giá trong hệ thống LHQ.

Bản kiểm về chất lượng của điều khoản tham chiếu và báo cáo ban đầu của các cuộc đánh giá

Được UNEG AGM thông qua năm 2010, bản kểm về chất lượng Điều khoản tham chiếu và Báo cáo ban đầu của các cuộc đánh giá là văn bản hướng dẫn cho các thành viên UNEG trong việc thiết kế và tiến hành các cuộc đánh giá. Dựa trên cơ sở các bộ quy tắc ứng xử và các chuẩn mực của UNEG cho công tác đánh giá, Bản kiểm này bao gồm các chỉ số thiết yếu để bảo đảm điều khoản tham chiếu và báo cáo ban đầu cho các cuộc đánh giá có chất lượng cao nhất.

Hướng dẫn về thực hành tốt khi triển khai thực hiện các hoạt động sau đánh giá

Được UNEG AGM thông qua năm 2010, Hướng dẫn về thực hành tốt này là văn bản hướng dẫn cho các Văn phòng đánh giá của Liên Hợp Quốc và các cán bộ quản lý cấp cao về:

–         Các thực hành tốt về quản lý các phản hồi/khuyến nghị sau một đánh giá;

–         Xây dựng các hệ thống để theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các khuyến nghị từ các cuộc đánh giá; và

–         Các cơ chế hỗ trợ việc học hỏi và mở rộng tri thức thu được từ các cuộc đánh giá.

Hướng dẫn này được mong đợi sẽ góp phần vào việc sử dụng tốt hơn các kết quả đánh giá cũng như tăng cường trách nhiệm giải trình và việc học hỏi của tổ chức.

NTH (ST)

http://un.org.vn/vi/publications/cat_view/130-un-viet-nam-joint-publications/222-monitoring-a-evaluation-joint-un-publications.html?orderby=dmdate_published