Hiện nay Việt Nam sử dụng phương pháp tính GDP nào? Vì sao lại chọn phương pháp đó, mà không chọn phương pháp khác?

Câu hỏi:

(Nhà báo Mạnh Bôn – Báo Đầu tư) Thưa ông, hiện nay Việt Nam sử dụng phương pháp tính GDP nào? Vì sao lại chọn phương pháp đó, mà không chọn phương pháp khác? (Phỏng vấn ngày 20 tháng 01 năm 2018)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Hệ thống Tài khoản quốc gia của Thống kê Liên hợp quốc đưa ra 3 phương pháp tính GDP, bao gồm: Phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng và phương pháp thu nhập.

Tổng cục Thống kê (TCTK) tính toán và công bố GDP theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng theo quý và năm. GDP theo phương pháp thu nhập được tính toán và công bố 5 năm một lần khi tiến hành thu thập thông tin để lập bảng cân đối liên ngành cho toàn bộ nền kinh tế.

Việc áp dụng phương pháp nào trong biên soạn GDP phụ thuộc vào tính sẵn có của thông tin, khả năng tiếp cận thông tin, nguồn lực phân bổ cho quá trình thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin.

Để biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập, đòi hỏi khối lượng thông tin lớn và chi tiết từ điều tra doanh nghiệp chuyên sâu, liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều nguồn khác nhau mà nguồn thông tin hiện tại không thể đáp ứng để áp dụng phương pháp này theo quý và năm, nên tính toán GDP theo phương pháp thu nhập được thực hiện 5 năm/lần.

Còn tính toán GDP hàng quý, hàng năm, thì sử dụng phương pháp sản xuất do nguồn thông tin thu thập từ sản xuất thường chính xác, đầy đủ hơn so với nguồn thông tin về cầu phục vụ cho biên soạn GDP theo phương pháp sử dụng.