Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Sáng ngày 7/12/2023, Viện Khoa học Thống kê (Viện KHTK) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHTK chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có bà Hoàng Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện KHTK, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động đang công tác tại Viện.

Ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách, chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thống kê trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, Viện KHTK đã triển khai thực hiện và hoàn thành 17/17 công việc được giao phân thành 6 nhóm nhiệm vụ theo kế hoạch trong năm 2023, cụ thể: (1) Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học thống kê; (3) Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê; (4) Phổ biến thông tin khoa học Thống kê; (5) Công tác khác (liên quan đến hoạt động thường xuyên, hội nghị, hội thảo học tập …); (6) Công tác Đoàn thể.

Về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Viện KHTK đã Xây dựng và ban hành Khung theo dõi, đánh giá và Xây dựng Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện cùng Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đồng thời được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.

Trong năm 2023, Viện KHTK chủ trì nghiên cứu 1 đề tài cấp Bộ, chuyển tiếp từ năm 2022; 1 đề tài cấp Bộ thực hiện trong năm 2023-2024 và 1 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2023. Công tác Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê đã tiến hành Biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê 2022. Công tác Phổ biến thông tin khoa học thống kê đã xuất bản 6/6 số Thông tin khoa học thống kê; Số lượng bài có 33 bài, đạt 100%, số lượng tin có 216 tin, đạt 95,58%, được đăng trên website của Viện KHTK.

Ngoài những nhiệm vụ chính đã hoàn thành kể trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện KHTK đã duy trì và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ; sáng tạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thống kê nói chung và Viện KHTK nói riêng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động trong năm 2024 và thời gian tới.

Ông Nguyễn Trí Duy, chủ trì Hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp các ý kiến trực tiếp tại Hội nghị. Qua đó đề nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, Viện KHTK cần kiện toàn công tác nhân sự, xây dựng vị trí việc làm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học thống kê, tập trung vào những vấn đề mang tính xu thế và cấp bách trong lĩnh vực thống kê trên thế giới như nguồn dữ liệu mới, phương pháp thống kê mới; Tiếp tục triển khai công cụ thực hiện theo dõi, đánh giá CLTK21-30; Đề xuất giải pháp phát huy chức năng đào tạo, bồi dưỡng thống kê; Mở rộng hình thức phổ biến thông tin thống kê bên cạnh các ấn phẩm định kỳ; Xây dựng và từng bước thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ tư vấn thống kê; Tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học thống kê đa dạng hình thức, đúng tiến độ và chất lượng./.