Hội Nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn khảo sát mức sống dân cư năm 2024 của Ngành Thống kê

Trong các ngày 18-21/12/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn khảo sát mức sống dân cư năm 2024. Hội nghị được truyền trực tuyến với 63 các Cục Thống kê, Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Thị Bích Ngọc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hình ảnh Thứ trưởng KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam Nguyễn Văn Tiến; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện một số Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Trung ương; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thuộc TCTK; Lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc TCTK.

Tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham dự của Lãnh đạo, công chức, viên chức 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK; Lãnh đạo, công chức các Chi cục Thống kê cấp huyện.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trình bày một số kết quả ngành Thống kê đã đạt được trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, sau khi được theo dõi phóng sự “Ngành Thống kê – Những dấu ấn năm 2023”. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm đã đạt được những kết quả như sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Thống kê; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các đề án lớn của Ngành;

Thứ hai, ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của lãnh đạo các cấp và đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Thứ ba, tổ chức thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp và công bố kết quả các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất theo quy định;

Thứ tư, công tác phương pháp chế độ thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được chú trọng thực hiện;

Thứ năm, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê ngày càng được tăng cường, mở rộng, thực hiện thành công vai trò thành viên Hội đồng điều hành của Viện Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương;

Thứ sáu, công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê ngày càng được đẩy mạnh;

Thứ bảy, công tác ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng công chức, viên chức được Tổng cục Thống kê quan tâm, chú trọng, đặc biệt trong việc đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu của hoạt động thống kê trong thời kỳ mới;

Thứ tám, công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng được thực hiện bài bản, đúng quy định.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại có thể kể đến như: Công việc ngày càng nhiều, yêu cầu thời gian thực hiện cấp thiết; nhân lực, tài lực hạn chế; sự phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương chưa kịp thời, đầy đủ; một số đơn vị điều tra thiếu hợp tác trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin…Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại để đề ra giải pháp phù hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, trong năm 2024, ngành Thống kê tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác với chủ đề “Nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ” với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của người dùng tin; (2) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê; (3) Ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng vị trí việc làm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê; (5) Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động thống kê; (6) Tổ chức thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Trong phần trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024 – Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, để tạo động lực thúc đẩy tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn nêu trên, Tổng cục Thống kê đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành ngay từ đầu năm thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm tại cơ quan, đơn vị mình.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 – phát động thi đua năm 2024

Các tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê kịp thời tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Bộ trưởng cũng đã trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Để phong trào thi đua toàn Ngành phát triển sâu rộng và lan tỏa, Lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2024 với chủ đề: “Công chức, viên chức và người lao động Ngành Thống kê: Đoàn kết – kỷ cương, chủ động – sáng tạo, kịp thời – hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024”.

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Thống kê trong năm qua đã góp phần quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ KH&ĐT; giúp nâng cao vị thế, uy tín của Ngành. Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành Thống kê trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao phó.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, ngành Thống kê đã có thay đổi lớn. Công tác Thống kê đã mang lại giá trị rất lớn, không chỉ kịp thời cung cấp thông tin, số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước tham mưu chính sách trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ tháng, quý, năm mà kết quả của ngành Thống kê còn được các Bộ, ngành ngày càng đánh giá cao; số liệu của ngành Thống kê đặc biệt được các tổ chức quốc tế uy tín tham chiếu. Bên cạnh các kết quả đạt được, Thứ trưởng chia sẻ với những khó khăn, phức tạp của công tác thống kê và ngành Thống kê trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và mong TCTK nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Qua đó nhấn mạnh, TCTK cần có sự chuẩn bị và thực hiện tốt trong tình hình mới hiện nay, đó là: Khẳng định vai trò của số liệu thống kê trong tình hình mới và chia sẻ với những thách thức sẽ có tác động đến Ngành trong thời gian tới. TCTK cần lưu ý một số nhóm vấn đề về lĩnh vực đầu tư công, sắp xếp cơ sở nhà đất, rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành… và đề xuất giải pháp với các vấn đề còn bất cập. Với bề dày truyền thống của ngành KH&ĐT và Thống kê, với sự chỉ đạo sát sao của các Lãnh đạo, Thứ trưởng tin tưởng TCTK sẽ giữ vững ngọn cờ gương mẫu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Đáp từ sự tín nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ KH&ĐT và cá nhân Thứ trưởng. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội, quán triệt và chỉ đạo lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Chương trình Hội nghị trong ngày đầu tiên tiếp diễn với một số nội dung tham luận của các đại biểu và thảo luận về: Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê; Tình hình triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Công tác tổ chức cán bộ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngành Thống kê; Tăng cường chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê…

Trong những ngày làm việc tiếp theo, Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn khảo sát mức sống dân cư năm 2024 sẽ tiếp tục diễn ra theo lịch trình và kế hoạch được cung cấp cho đại biểu tham dự./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Lễ Trao tặng các danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023

Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thống kê Nguyễn Trí Duy trình bày tham luận Tình hình triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045