Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê quốc gia

Chiều ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê quốc gia. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo về phía TCTK có các Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Về phía các cơ quan bộ, ngành có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ…

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, thực hiện Kế hoạch xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (Chế độ báo cáo TKQG) phục vụ thu thập và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê, TCTK đã dự thảo xin ý kiến các Bộ, ngành; đã tiếp thu, giải trình ý kiến. Tại Hội thảo hôm nay TCTK tiếp tục xin ý kiến để đi đến thống nhất với các đơn vị bộ, ngành để TCTK hoàn thiện Dự thảo.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL-TCTK) Báo cáo về các công việc đã được triển khai, theo đó, hiện nay theo tiến độ thực hiện, TCTK đã xây dựng dự thảo Chế độ báo cáo TKQG theo đúng quy trình của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (Báo cáo Tổng kết đánh giá Nghị định số 60/2018/NĐ-CP); Dự thảo Chế độ báo cáo TKQG xin ý kiến các đơn vị thuộc TCTK, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TCTK hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo TKQG xin ý kiến các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan (Công văn số 6348/BKHHĐT-TCTK ngày 09/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Dự thảo đã được đăng báo trên cổng thông tin điện tử của TCTK, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ.

Đến nay, TCTK đã nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị (60/63 địa phương; 29/34 bộ, ngành tham gia ý kiến). TCTK đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Chế độ báo cáo TKQG theo đúng quy định.

Về dự thảo Chế độ báo cáo TKQG: Số lượng các đơn vị thực hiện báo cáo: 23 bộ, ngành, tăng so với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP là 02 bộ, ngành (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Số lượng biểu mẫu báo cáo: 146 biểu mẫu, tăng 32 biểu mẫu so với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP. Trong đó: tăng 03 biểu mẫu do bổ sung nguồn thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP). Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng 05 biểu mẫu thống kê.

Cục TTDL cũng đã nêu một số vấn đề cần xin ý kiến các bộ, ngành tại Hội thảo. Cụ thể:

Về thời gian thực hiện báo cáo hiện chưa đáp ứng được theo dự thảo: Bộ Thông tin Truyền thông (Biểu 001.Q/BCB-TTTT về Doanh thu dịch vụ bưu chính; Biểu 002.N/BCB-TTTT về Sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính). Bảo hiểm xã hội (Biểu 006.Q/BCB-BHXH về Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chia theo địa phương); Biểu 002.H/BCB-TC về thu ngân sách nhà nước phân theo sắc thuế). Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Biểu 006.Q/BCB-NNPTNN về một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Biểu 007.N/BCB-NNPTNN về sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Về khái niệm chỉ tiêu: Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị khái niệm chỉ tiêu trong Biểu 011.N/BCB-TTTT Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Biểu 012.H/BCB-TTTT Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến, khác so với quy định của Nghị định 94; Ngân hàng nhà nước đề nghị khái niệm của Biểu 007.H/BCB-NHNN về lãi suất khác khái niệm so với Nghị định 94.

Về năm thực hiện các báo cáo: Bộ Tư pháp yêu cầu bổ sung ghi chú thực hiện từ năm 2025 (Biểu 002.N/BCB-TP, Biểu 003.N/BCB-TP); Bộ Công an thực hiện năm 2024 (Biểu 005.H/BCB-CA); Tòa án nhân dân (Biểu 002.N/BCB-TANDTC về số người ky hôn (phân tổ kép)); Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước: yêu cầu cần có điều khoản chuyển tiếp vì chưa thực hiện ngay được.

Về việc bổ sung thêm nội dung biểu: Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm nội dung của Biểu 004.N/BCB-TP Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc, Biểu 005.N/BCB-TP Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc bao gồm cả thông tin từ Bộ Quốc phòng. Viện Kiểm sát NDTC: Biểu 001.H/BCB-VKSNDTC về Số vụ án, số bị can đã khởi; Biểu 002.H/BCB-VKSNDTC về Số vụ án, số bị can đã truy tố, đề nghị thông tin bao gồm cả thông tin từ Bộ Quốc phòng…

Ngoài ra, các Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị nêu rõ yêu cầu phân loại theo loại hình kinh tế vì các đơn vị đang thực hiện phân loại theo loại hình doanh nghiệp.

Về nguồn số liệu tính chỉ tiêu từ nhiều Bộ ngành: Giữa TCTK với Bộ ngành: Biểu 004.N/BCB-GD ĐT về tỷ lệ học sinh đi học phổ thông; Biểu 006.N/BCB-GDĐT về tỷ lệ sinh viên đại học trên 10.000 dân (tử số: Bộ GDĐT, mẫu số: TCTK). Giữa Giáo dục đào tạo với Bộ Lao động Thương binh và xã hội: Biểu 002.N/BCB-LĐTBXH về giáo dục nghề nghiệp (tử số: LĐTBXH; mẫu số: GDĐT).

Về nguồn thông tin để tổng hợp báo cáo: Bộ Xây dựng: Biểu 001.N/BCB-XD liên quan đến Số lượng đô thị để phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia “Tỷ lệ đô thị hóa”, lý do: Đô thị đặc biệt, từ Loại I đến IV do Bộ Xây dựng quản lý nhưng loại V do UBND cấp tỉnh quản lý. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nguồn thông tin để báo cáo theo yêu cầu của Biểu 006.Q/BCB-NNPTNN về một số chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, Biểu 007.N/BCB-NNPTNN về sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện nay chưa đầy đủ…

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự chia sẻ, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan được đưa ra thảo luận.

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao các ý kiến, sự hợp tác của các bộ, ngành và các đại biểu tham dự. Với những nội dung ý kiến đã được thảo luận và thống nhất, Tổng cục trưởng đề nghị Cục TTDL tiếp tục hoàn thiện, tổng hợp và xây dựng Dự thảo Chế độ Báo cáo TKQG đảm bảo đúng thủ tục, trình tự và thời gian quy định.