Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 lần thứ hai

Hội thảo góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã diễn ra vào ngày 17/04/2023 với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tổng cục thống kê: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương; các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Thanh Dương; cùng toàn thể các đơn vị trong ngành.

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là CLPTTK 21-30) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021. Để giám sát việc triển khai thực hiện và đảm bảo các mục tiêu đề ra đạt hiệu quả, Tổng cục Thống kê tiến hành xây dựng dự thảo Khung theo dõi đánh giá thực hiện CLPTTK 21-30. Tiếp nối buổi Hội thảo lần 1 được tổ chức vào ngày 17/11/2022, hội thảo lần này nhằm lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK 21-30 trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt và ban hành.

Tại hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK 21-30 cần được xây dựng với những hướng dẫn chi tiết, làm rõ thêm để đưa ra được những đánh giá khách quan hàng năm. Cần làm rõ nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, nhất là về đối tượng sẽ đánh giá các chỉ tiêu cấp quốc gia, nguồn gốc dữ liệu làm căn cứ đánh giá, cũng như phải phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tổng cục trưởng đề nghị trong quá trình thực hiện, các báo cáo cần được thực hiện tuần tự từ xa đến gần, từ khái quát đến chi tiết, mối liên kết giữa các chỉ tiêu với Khung đánh giá. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến về nội dung chính của dự thảo và phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê là đơn vị đầu mối, để cùng thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã trình bày Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLPTTK 21-30. Theo đó, Viện KHTK đã đề xuất 65 chỉ tiêu đánh giá các mục tiêu tổng quát và cụ thể gồm: 02 chỉ tiêu đánh giá mục tiêu tổng quát; 63 chỉ tiêu đánh giá nhóm mục tiêu cụ thể, trong 63 chỉ tiêu đánh giá mục tiêu cụ thể, có 26 chỉ tiêu chính, 22 chỉ tiêu phụ và 15 chỉ tiêu theo dõi.

Ngoài ra, các đơn vị tham dự Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp, chia sẻ đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thống kê, đảm bảo tính chính xác và khả thi của các chỉ tiêu và mục tiêu. Tập trung vào các nội dung như: các quy định trong phụ lục cần chặt chẽ và chi tiết hơn nữa để các địa phương có căn cứ theo dõi đánh giá; tin học hóa quy trình các bước để các đơn vị có thể xuyên suốt thực hiện được hàng năm, từ đó có cơ sở thực hiện đánh giá cuối kỳ và giữa kỳ; cần xác định cụ thể thời gian theo dõi, đánh giá thực hiện; đánh giá chất lượng thống kê thông qua vị trí, nhiệm vụ của nhân lực thực hiện công tác thống kê; cần rà soát kỹ và xem xét tính khả thi của các chỉ tiêu từ nguồn số liệu địa phương cung cấp được giao đến các bộ, ngành địa phương…

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Viện KHTK với nguồn nhân lực có hạn, thời gian có hạn, lần đầu thực hiện công việc này nhưng đã đưa ra được Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá rất bài bản, có nhiều đổi mới và thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị. Qua các ý kiến đóng góp ở buổi Hội thảo, Tổng cục trưởng đề nghị một số nội dung: Thống nhất cách thức ban hành Khung theo dõi, đánh giá CLPTTK 21-30; Đánh giá theo các mục tiêu của Chiến lược với từng hoạt động cụ thể, các hoạt động cần gắn với mục tiêu; xem xét, rà soát kỹ Khung thực hiện Chiến lược; Quá trình triển khai cần đánh giá được tiến độ thực hiện từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành; cần phối hợp thêm với các đơn vị và làm rõ các chỉ tiêu; đồng thời có sự so sánh với khu vực và quốc tế làm căn cứ đánh giá; các chỉ tiêu cần tập trung vào tính khả thi, so sánh quốc tế, làm rõ nguyên tắc, phân công phối hợp giữa các đơn vị, giữa các địa phương, bộ, ngành trên cả nước… Theo đó, Tổng cục trường Nguyễn Thị Hương yêu cầu Viện KHTK tiếp tục hoàn thiện, các đơn vị có liên quan, đặc biệt là các địa phương phối hợp thực hiện theo các nội dung đã được phân công./.