Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

Sáng ngày 23/8/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến hoàn thiện Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Đại biểu tham dự hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK.

Từ sau khi Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành, các Bộ, ban, ngành triển khai xây dựng, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê từng ngành. Xuất phát từ những khác biệt về phạm vi, đối tượng và cách thức thực hiện nên yêu cầu đặt ra là cần tách biệt hai Hệ thống chỉ tiêu thống kê riêng biệt. Sau nhiều lần tổ chức hội thảo lấy ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, TCTK đã tiến hành xây dựng dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Tổng cục trưởng TCTK chủ trì hội thảo

Hội thảo lần này, là phiên họp cuối cùng để xin ý kiến, thống nhất và hoàn thiện dự thảo Thông tư, để đảm bảo Thông tư được ban hành thống nhất, đồng bộ và khả thi. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn các đơn vị trên tinh thần tích cực, đóng góp những ý kiến với góc nhìn đa chiều để đơn vị đầu mối tổng hợp, tiếp thu ý kiến tiến hành hoàn thiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đề ra. Thủ trưởng các đơn vị cần nắm rõ tình hình, chỉ đạo đồng nhất sau khi Thông tư được ban hành.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (Vụ PPCĐ) tập trung trình bày nhóm các vấn đề cần lấy ý kiến gồm: Nguyên tắc, Quá trình xây dựng Thông tư, Kết cấu của Thông tư… Theo đó, dự thảo Thông tư bố cục gồm 5 điều và 02 phụ lục kèm theo. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý chung của ngành Thống kê. Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê. Đối tượng áp dụng là Cơ quan thống kê ở Trung ương; Cơ quan thống kê ở địa phương; Các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Phụ lục I ban hành kèm Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm:  Số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu với 59 chỉ tiêu thuộc 9 nhóm chỉ tiêu là: Dân số, lao động, việc làm; Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, vốn đầu tư; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Giáo dục; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Văn hóa, thể thao và du lịch; Mức sống dân cư; Đặc điểm chung của xã; Nhóm chỉ tiêu phục vụ quản lý điều hành của ngành Thống kê.

Phụ lục II quy định các nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm: Khái niệm; phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Đại biểu tham dự tại Hội thảo đã đóng góp thêm một số ý kiến liên quan đến các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê như: Thời gian công bố, tính khả thi của nguồn thông tin, phạm vi của một số chỉ tiêu, tên chỉ tiêu, thời gian công bố…

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần làm việc của Vụ PPCĐ và nhất trí với một số ý kiến đóng góp được đưa ra tại buổi Hội thảo này. Qua đó, Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị cần xác định rõ những chỉ tiêu cần rà soát, đảm bảo tính khả thi với mục tiêu công bố những phần việc TCTK đã làm được. Tiến hành bổ sung phần thông tin, củng cố lại chế độ báo cáo cũng như khai thác thêm từ các cuộc điều tra đối với những thông tin chưa chắc chắn. Các Vụ liên quan gửi lại ý kiến bằng văn bản đúng hạn để đơn vị đầu mối hoàn thiện và trình Bộ trưởng theo đúng tiến độ./.