Hội thảo lấy ý kiến về phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 09/5/2024, tại trụ sở Tổng cục Thống kê (TCTK) diễn ra buổi Hội thảo về phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho TCTK. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, Đỗ Thị Ngọc; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan thuộc Tổng cục.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương điều hành hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, TCTK đã thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền theo các quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao vẫn còn một số vướng mắc hoặc chậm triển khai do việc phân cấp, phân quyền chưa đầy đủ, rõ ràng. Xét theo tình hình thực tế, Lãnh đạo TCTK đã họp và thống nhất các nội dung, đồng thời hoàn thiện thể chế, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân cấp, phân quyền trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, TCTK thực hiện phân cấp phân quyền cho các Cục Thống kê địa phương. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, mục đích của hội thảo nhằm rà soát lại những nội dung đã triển khai và đề xuất, bổ sung những nội dung phân cấp phân quyền cho TCTK được đầy đủ, kịp thời, phù hợp với quy định hiện hành.

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục giao tại Thông báo số 72/TB-TCTK kết luận cuộc họp giao ban cấp Vụ quý I năm 2024 về việc trình Bộ trưởng bổ sung nhiệm vụ “Xây dựng Thông tư quy định phân cấp quản lý cho Tổng cục Thống kê”, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đã thực hiện rà soát các lĩnh vực mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân cấp và chưa phân cấp cho Tổng cục Thống kê; đề xuất và tổng hợp các nội dung đề xuất phân cấp, phân quyền của các đơn vị của Tổng cục.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Khuyến – Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê cho biết: Tổng cục Thống kê đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân cấp quản lý đối với một số nội dung trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

Đối với phân cấp quản lý công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp: (1) Chịu trách nhiệm toàn diện về nhân sự, quyết định các nội dung quản lý đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị; (2) Quyết định đối với các chức danh thuộc quyền quản lý; (3) Quyết định chuyển xếp ngạch chuyên viên chính (và ngạch tương đương) trở xuống; chuyển xếp ngạch đối với các chức danh lãnh đạo được phân cấp quản lý; (4) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định chung đối với cán bộ được phân cấp quản lý từ chuyên viên chính (và tương đương) trở xuống; (5) Tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức sau thời gian tập sự; huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức theo quy định; (6) Cụ thể hoá, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền cho phù hợp với đặc thù, yêu cầu của từng vị trí công tác.

Đối với phân cấp trong công tác quản lý tài chính: (1) Quản lý tài chính chi thường xuyên tại các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (2) Quyết định Mua sắm, quản lý tài sản công tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (3) Quyết định trong lĩnh vực đầu tư công của các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê.

Đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung đề xuất sắp tới, phục vụ công tác quản lý nhân sự, tài chính, phương án điều tra thống kê…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị các đơn vị rà soát lại các nội dung đề xuất được phân cấp, phân quyền và chủ động xây dựng phương án làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, từ đó hoàn thiện các văn bản để trình Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho rằng việc bổ sung đề xuất phân cấp, phân quyền là cần thiết, đề nghị các đơn vị rà soát kỹ để thống nhất trước khi trình lên cấp trên.

Kết luận hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao chất lượng buổi hội thảo, các nội dung đề xuất phân cấp, phân quyền có góc nhìn rộng, tổng quát song việc triển khai cần tiến hành tuần tự từng bước. Các đơn vị liên quan cần nắm rõ và chủ động làm việc với các đơn vị đầu mối thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn trương rà soát danh sách các công việc đã và cần được phân cấp, phân quyền kèm theo giải trình cụ thể để xem xét, đi đến thống nhất chung các nội dung trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.