Hội thảo Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP và nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Chiều ngày 30/6/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) và nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia trong nước về lĩnh vực thống kê; đại diện lãnh đạo các đơn vị làm công tác thống kê của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo Cục Thống kê Hà Nội, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quôc gia của Luật Thống kê. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành Thống kê thu thập thông tin phục vụ quản lý điều hành trong bối cảnh mới.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại Hội thảo

Năm 2022, theo kế hoạch công tác TCTK tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật về Thống kê. Theo đó, để Luật Thống kê (sửa đổi) đi vào thực tiễn, TCTK đã và đang xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban bành: Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia; Quy trình biên soạn GDP, GRDP đang trong quá trình xin ý kiến thành viên Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được Bộ Tư pháp thẩm định ngày 23/6/2022; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã được Bộ Tư pháp thẩm định ngày 23/6/2022; Đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và dự kiến ban hành tháng 12/2022.

Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự, các chuyên gia có kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong lĩnh vực thống kê nhằm tiếp tục hoàn thiện Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP, GRDP; đặc biệt là quy trình nghiệp vụ chuyên sâu sẽ được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sau khi Nghị định này được Chính phủ ban hành.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Phương pháp Chế độ và Quản lý chất lượng Thống kê (Vụ PPCĐ) trình bày về Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, theo đó Dự thảo Nghị định có 12 điều, bao gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Nguyên tắc biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Phạm vi số liệu chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Phương pháp, kỳ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Nguồn thông tin biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Thu thập thông tin đầu vào phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP; Công bố số liệu chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP; Tổ chức thực hiện và 02 Phụ lục đi kèm.

Hội thảo cũng được nghe đại diện Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia trình bày về Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) với các nội dung liên quan: Mục đích; Nguyên tắc biên soạn; Phạm vi áp dụng; Quy định chung; Quy trình biên soạn, công bố, lưu trữ; Trách nhiệm của cơ quan Thống kê và Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, Tập đoàn, TCT nhà nước.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến với các vấn đề liên quan tại Dự thảo Nghị định về Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết thúc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là những ý kiến góp ý chuyên sâu của các chuyên gia, bộ ngành. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ PPCĐ cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện Nghị định cũng như Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành theo đúng kế hoạch./.