Hội thảo trực tuyến thống nhất điều tra khu vực hộ dân cư phục vụ chuyển đổi năm gốc

Sáng ngày 06/9/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo thống nhất điều tra khu vực hộ dân cư phục vụ chuyển đổi năm gốc bằng hình thức trực tuyến. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; Lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK cùng sự tham gia.

Điều tra khu vực hộ dân cư nằm trong các cuộc điều tra được quy định trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài việc đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chuyển đổi năm gốc so sánh, điều tra khu vực hộ dân cư sẽ cập nhật và phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, vừa là cơ sở để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trong các buổi họp từ ngày 03-05/9/2021, các đại biểu đã thảo luận về các phiếu: phiếu doanh nghiệp (phiếu 02); phiếu cơ sở cá thể phi NLTS và hộ NLTS (phiếu 4.1 và 4.2); phiếu Thu thập thông tin về chi phí hoạt động năm 2019 áp dụng các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, hội, doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và tổ chức tín dụng (Phiếu 3); phiếu Thu thập thông tin chi tiêu dùng cuối cùng của hộ dân (Phiếu 5); phiếu Thu thập thông tin tổ chức vô vị lợi. Sau 03 buổi họp trên, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia hoàn thiện thiết kế các mẫu theo từng loại, rà soát hình thức phiếu, cách tiếp cận thông tin, tính logic, đảm bảo việc thu thập đầy đủ các thông tin điều tra vừa thuận lợi cho các cơ sở/hộ dễ dàng cung cấp thông tin. Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các vụ chuyên ngành có sự phối hợp chặt chẽ cùng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trong thiết kế, rà soát lại mẫu và tham gia trong quá trình thu thập thông tin, làm sạch dữ liệu trên cơ sở có sự tham vấn ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực này…

Trong sáng ngày 06/9, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, các đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi các vấn đề trọng tâm đặt ra đối với các phiếu: phiếu Thu thập thông tin về tổng thu và chi phí sản xuất kinh doanh (áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể); phiếu Thu thập thông tin chi tiêu dùng cuối cùng của hộ dân. Sau thời gian trao đổi, thảo luận  tích cực và nghiêm túc của các đại biểu tham dự, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia đã rất nỗ lực xây dựng các phiếu điều tra và yêu cầu Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia cùng các Vụ liên quan tiếp tục phối hợp rà soát mẫu, làm rõ phạm vi điều tra, điều chỉnh sắp xếp bảng hỏi hợp lý… đặc biệt đối với Phiếu thu thập thông tin chi tiêu dùng cuối cùng của hộ dân, để nhanh chóng thực hiện điều tra theo đúng kế hoạch đặt ra./.