Hội đồng đánh giá nghiệm thu các chuyên đề thuộc “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu 10 chuyên đề về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê thuộc “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Hệ thống tổ chức Thống kê tập trung giai đoạn 2012-2015”, ngày 09 tháng 10 năm 2012, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo đánh giá nghiệm thu các chuyên đề thuộc Đề án. Tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. Thành viên Hội đồng đến từ Hội Thống kê Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số Vụ, Viện và một số chuyên viên trong nhóm đào tạo của Viện Khoa học Thống kê.

Chủ nhiệm các chuyên đề trình bày báo cáo nội dung nghiên cứu, các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự phản biện, nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu của từng chuyên đề sau: Công tác Thống kê Tổng hợp; Tổng quan về tài khoản quốc gia và phương pháp chủ yếu tính GDP; Công tác thống kê tài khoản quốc gia; Công tác Thống kê Công nghiệp; Công tác Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư; Công tác Thống kê Dân số và Lao động việc làm; Xây dựng phương án điều tra thống kê; Điều tra chọn mẫu; Thiết kế phiếu điều tra; Một số kỹ năng phân tích;

Tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm đã kết luận các chuyên đề đã bám sát vào nội dung của Đề án, đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hơn nữa, các chuyên đề cần xem xét và chỉnh sửa trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng  và sớm gửi Viện Khoa học Thống kê để biên soạn thành các tập tài liệu trình Tổng cục trưởng để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt chính thức./.

HMH