Hội đồng Khoa học Viện

1. TS. Nguyễn Ngọc Tú Chủ tịch
2. ThS. Hoàng Thu Hiền Ủy viên
3. TS. Nguyễn Trí Duy Ủy viên
4. ThS. Hà Mạnh Hùng Ủy viên
5. ThS. Phạm Anh Tuấn Ủy viên
6. ThS. Vũ Thị Vân Anh Ủy viên
7. ThS. Nguyễn Thái Học Ủy viên
8. ThS. Nguyễn Thị Minh Ánh Ủy viên