Hội đồng Khoa học Viện

1. TS. Nguyễn Trí Duy Chủ tịch
2. ThS. Hoàng Thu Hiền Ủy viên
3. ThS. Phạm Anh Tuấn Ủy viên
4. ThS. Hà Mạnh Hùng Ủy viên
5. ThS. Vũ Thị Vân Anh Ủy viên
6. ThS. Nguyễn Thị Minh Ánh Ủy viên