Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2016

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-TCTK ngày 11/7/2016 và 522/QĐ-TCTK ngày 11/7/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 17/8/2016 tại Tổng cục Thống kê, Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm của ba đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Việt Nam” và “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ việc xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê” do TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng; Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng khung phân tích kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016” do CN. Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng.

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài còn có các Ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá, Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Vụ Thống kê Nông Lâm nghiệp và Thủy sản, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Thống kê Việt Nam và một số viên chức Viện Khoa học Thống kê.

Với đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Việt Nam” nhằm nghiên cứu chi tiết nội dung thực nghiệm các mô hình dự báo CPI để lựa chọn một mô hình phù hợp phục vụ phân tích và dự báo CPI thường xuyên và đột xuất khi có những thay đổi các yếu tố (trong đó có thay đổi chính sách có liên quan) ảnh hưởng đến CPI; Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ việc xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê” nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý chất lượng, cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước về chất lượng thống kê, xây dựng dự thảo Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê; Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng khung phân tích kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016” nhằm xây dựng khung phân tích Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp & Thủy sản để nâng cao kết quả phân tích số liệu điều tra và phân tích theo các chủ đề.

Một số hình ảnh Hội đồng:

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dùng áp dụng cho Việt Nam”

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ việc xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê”

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng khung phân tích kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016”

Mạnh Hùng