Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở 2016

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-VTKE ngày 28/7/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 12/8/2016 tại Viện Khoa học Thống kê, Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm của hai đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo luật thống kê năm 2015” và “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thu thập thông tin và xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê làm chủ tịch Hội đồng, chủ trì .

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài còn có các Ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ Thống kê Công nghiệp, Phòng Thống kê Bộ Công thương và một số viên chức Viện Khoa học Thống kê.

Nhằm nghiên cứu chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với bộ, ngành) thay thế Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành ban hành theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và nghiên cứu, cải tiến phương pháp thu thập thông tin theo chế độ báo cáo (Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg) đối với biểu số 01/CS/ĐTNN áp dụng đối với doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và mang tính khả thi, xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài và đề xuất áp dụng.

Một số hình ảnh Hội đồng:

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia”

Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ chỉ tiêu thống kê hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam”

Mạnh Hùng