Hội nghị bàn tròn Data2X của Tổ chức Lao động Quốc tế

Hội nghị bàn tròn Data2X của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã diễn ra trong hai ngày 01-02/10/2014 tại Geneva – Thụy Sĩ, trong đó quy tụ đại diện từ các cơ quan thống kê quốc gia, các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ cũng như người dùng dữ liệu. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là về những khác biệt trong số liệu thống kê giới, qua đó giám sát tình trạng của phụ nữ trong khu vực việc làm phi chính thức, việc làm không được trả công cũng như việc làm trong khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Data2X là sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Mỹ, Quỹ Liên hợp quốc, Quỹ William và Flora Hewlett, và chính phủ Mỹ. Hội nghị được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và tăng cường các lợi ích kinh tế và xã hội toàn cầu thông qua cải thiện việc thu thập và phân tích dữ liệu nhằm định hướng chính sách, thúc đẩy đầu tư và cung cấp thông tin cho các chương trình nghị sự phát triển toàn cầu.

Nguồn dữ liệu bao gồm các cuộc điều tra hộ gia đình (điều tra lực lượng lao động, điều tra việc sử dụng thời gian, hồ sơ hành chính); tổng điều tra nông nghiệp, điều tra chuyên đề kết hợp về nông nghiệp và nông thôn, điều tra việc làm cơ sở.

Hội nghị đã nêu bật nhiều vấn đề khác nhau về hoạt động và kỹ thuật cần được giải quyết, đồng thời xác định các cơ hội để cải thiện dữ liệu. Trong phiên họp về xây dựng kế hoạch hành động cuối cùng, Hội nghị đã thống nhất về các bước tiếp theo, ghi nhận nhiều đề xuất hiệu quả của các đại biểu tham dự về việc xác định các lĩnh vực ưu tiên cũng như đề xuất cách thức tiến hành.

Hội nghị xác định 6 mảng hoạt động chính bao gồm:

1. Tiến hành Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Thống kê Lao động (ICLS), trong đó ưu tiên giải quyết vấn đề về các tiêu chuẩn của công tác thống kê. Theo đó, cần phải có sự hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực bổ sung phù hợp với năng lực và nhu cầu của mỗi quốc gia. Hội nghị nhận định rằng: mặc dù đây là hoạt động chung, là nỗ lực chung của toàn cầu, tuy nhiên cần đặc biệt chú ý đến các nước châu Phi.

2. Trong thời gian tới cần xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ, đẩy mạnh tầm nhìn chung và phối hợp các hoạt động. Không một cơ quan nào có thể hoạt động tách biệt, kể cả các nhà tài trợ, các bên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và những người thực hiện chính. Các quan hệ đối tác này cần huy động thêm nguồn lực để cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cũng như có những hỗ trợ cho việc thực hiện.

3. Chúng ta cần làm tăng giá trị của các dữ liệu được thu thập và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn nữa, trong đó cần đến những công cụ tốt hơn cho các kho dữ liệu, dữ liệu mở và phổ biến dữ liệu.

4. Cần phối hợp dữ liệu tốt hơn để giảm bớt gánh nặng báo cáo dữ liệu của các quốc gia thông qua việc phối hợp các cuộc điều tra và các bảng hỏi khác nhau.

5. Chúng ta nên xây dựng một số các trường hợp đã được thử nghiệm và ghi nhận, thông qua sử dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo, sử dụng công nghệ tốt hơn cũng như sử dụng các Dữ liệu lớn (Big Data). Một số ví dụ đã được trình bày tại Hội nghị bàn tròn bao gồm: sử dụng Tổng điều tra điện tử (e-census), các nguồn dữ liệu hành chính và các nguồn dữ liệu lớn khác, cũng như có những đổi mới trong thu thập dữ liệu điều tra.

6. Chúng ta cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của việc thu hẹp những khác biệt về dữ liệu thống kê giới trong khu vực việc làm không chính thức và việc làm không được trả công, đặc biệt là việc làm không được trả công trong khu vực nông nghiệp, đồng thời tận dụng lợi thế của việc ngày càng chú trọng đến các dữ liệu phát triển như là một phần không thể thiếu trong Cách mạng Dữ liệu và Chương trình phát triển sau năm 2015, tận dụng các cơ hội huy động nguồn lực.

Nhóm nghiên cứu Data2X của ILO, phối hợp với Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc sẽ bám sát thực hiện các đề xuất được đưa ra, đồng thời hoan nghênh sự hợp tác của tất cả các cơ quan đại diện tham dự Hội nghị.

Đậu Trang (dịch)

Nguồn: http://www.worldofstatistics.org/files/2014/10/October-30-2014.pdf