Hội nghị Báo cáo tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và xin ý kiến về dự thảo đề cương Chiến lược phát triển thống kê

Ngày 12 tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức hội nghị Báo cáo tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 đồng thời xin ý kiến về dự thảo đề cương Chiến lược phát triển thống kê.
Chủ trì Hội nghị là ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo, tổ Thư ký xây dựng Chiến lược, một số cán bộ khác trong Tổng cục Thống kê.
Ông Đỗ Thức Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã báo cáo tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 thông qua việc thành lập các tổ chức chỉ đạo xây dựng Chiến lược, các hoạt động đã, đang thực hiện; đặc biệt lưu ý đến 14 chuyên đề do 14 chuyên gia trong nước và 1 chuyên gia quốc tế đánh giá về thực trạng hệ thống thống kê Việt Nam. Đến nay, Dự thảo Đề cương Chiến lược lần 2 cũng đã được gửi đi lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành thống kê.
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, trình bày dự thảo Đề cương Chiến lược lần 2 để xin ý kiến của các đại biểu tới dự. Các ý kiến của các đại biểu đều cho rằng Đề cương Chiến lược đã ngày càng hoàn thiện. Một số góp ý khỏc vềđánh giá thực trạng của hệ thống thống kê Việt Nam là cần cụ thể hơn (như: thống kê đang đứng ở vị trí nào trong khu vực, mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin ra làm sao…, tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ cần phải được đề cao; mục tiêu phát triển cần rõ ràng hơn (Chiến lược nên gắn với thực hiện Đề án 312 của ngành Thống kê…), các đại biểu cho rằng vấn đề lượng hóa trong Chiến lược là khó song các mục tiêu thì cần có lượng hóa. Phần Nhiệm vụ và Giải pháp trong Chiến lược còn có chỗ trùng lặp, trong dự thảo cần đưa ra những lộ trình thực hiện Chiến lược.
Sau ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ông Đỗ Thức cũng dự kiến những việc cần làm trong thời gian tới cho việc xây dựng Chiến lược.
Kết thúc hội nghị ông Cao Viết Sinh đã cho ý kiến chỉ đạo: Việc xây dựng Chiến lược là một vấn đề khó, trong một thời gian không dài Tổng cục Thống kê đã xây dựng được dự thảo đề cương Chiến lược lần 2 khá đầy đủ. Khi đánh giá lại thực trạng hệ thống thống kê nhà nước cần xem lại định hướng phát triển thống kê đã đặt ra ở những giai đoạn trước, xây dựng Chiến lược trên cơ sở kế thừa, và phát triển thêm cho phù hợp với tình hình mới, trong lần thảo luận tới về Chiến lược cần cho rằng đây là Đề án xây dựng Chiến lược và như vậy có thể bổ sung nhiều tài liệu tham khảo để việc tìm hiểu dễ dàng hơn. Ông cũng cho rằng vì thời gian từ nay đến cuối năm dành cho việc xây dựng Chiến lược là quá gấp, nên TCTK cần làm văn bản trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi lại tiến độ hoàn thành Chiến lược này sang những tháng đầu năm 2011./.