Hội nghị bảo đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2012: “Nghiên cứu phương pháp tính Chỉ số bền vững môi trường áp dụng cho Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TCTK ngày 24/2/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 29/3/2012 tại Viện Khoa học Thống kê Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài do bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành họp để xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phương pháp tính Chỉ số bền vững môi trường áp dụng cho Việt Nam”.

Sau khi nghe thành viên dự kiến của Ban chủ nhiệm trình bày đề cương nghiên cứu của đề tài. các thành viên Hội đồng đều nhất trí bền vững môi trường là vấn đề cấp bách và cần thiết. Sau các ý kiến trao đổi của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề cương nghiên cứu đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua với điều kiện sửa chữa bổ sung theo hướng sau:

(i). Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng tính Chỉ số bền vững môi trường cho Việt Nam”

(ii). Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu các phương pháp luận, kinh nghiệm của quốc tế để ứng dụng tính Chỉ số bền vững môi trường của Việt Nam đáp ứng yêu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

(iii). Nội dung nghiên cứu của đề tài:

– Nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế về môi trường và phương pháp tính các Chỉ số bền vững môi trường;

– Thực trạng về môi trường Việt Nam;

– Nghiên cứu các cơ sở lý luận và các điều kiện thực tiễn của Việt Nam để ứng dụng tính toán Chỉ số bền vững môi trường của Việt Nam;

– Tính toán thử nghiệm trên số liệu sẵn có (năm 2010);

– Đề xuất quy trình tính toán tổng hợp Chỉ số bền vững môi trường của Việt Nam.

(iv). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường – Tổng cục Thống kê đảm nhiệm

MTH