Hội nghị bảo vệ đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2012 “Nghiên cứu cập nhật, hoàn thiện nguồn thông tin và biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TCTK ngày 24/2/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 14/4/2012 tại Viện Khoa học Thống kê Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ tịch Hội đồng chủ trì họp xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cập nhật, hoàn thiện nguồn thông tin và biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập ở Việt Nam”.

Biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập ở Việt Nam là cơ sở để so sánh, đánh giá độ tin cậy của chất lượng số liệu thống kê tổng hợp nói chung và GDP nói riêng hàng năm, đồng thời cũng là cơ sở đầy đủ so sánh quốc tế; nhằm hình thành hệ thống chỉ tiêu phản ánh thu nhập lần đầu của các đơn vị trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thuộc các khu vực thể chế, các ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc gia. Hay nói cách khác, thông qua các chỉ tiêu thu nhập trong cấu thành GDP để mô tả quá trình phân phối thu nhập của các yếu tố trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất xã hội; có thể phân tích, đánh giá mối quan hệ tương tác, tính logic, hợp lý giữa 3 lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và người lao động; là nguồn số liệu cơ bản và thiết yếu để lập Tài khoản Phân phối Thu nhập theo các khu vực thể chế. Do đó đề tài “Nghiên cứu cập nhật, hoàn thiện nguồn thông tin và biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập ở Việt Nam” được các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá là đề tài có tính cấp thiết và thực tiễn cao.

Tổng hợp ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề cương nghiên cứu đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua với điều kiện sửa chữa bổ sung theo hướng sau:

(i). Tên đề tài: Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện nguồn thông tin, phương pháp biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế.

(ii). Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Xác định và xây dựng nguồn thông tin biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế.

(iii). Nội dung nghiên cứu của đề tài:

– Cập nhật và hoàn thiện nội dung các yếu tố cấu thành chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập theo tài khoản quốc gia 2008;

– Cập nhật và hoàn thiện nội dung, phạm vi khu vực thể chế của tài khoản quốc gia 2008 phục vụ cho biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập;

– Thực trạng nguồn thông tin để tính chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế;

– Kinh nghiệm của các nước trong biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế;

– Xác định và xây dựng nguồn thông tin tính chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế:

+ Phương pháp tiếp cận nguồn thông tin của từng khu vực thể chế.

+ Xác định các đơn vị thống kê.

+ Xác định kênh thông tin, nguồn thông tin;

– Nghiên cứu đề xuất phương pháp điều chỉnh sai số giữa 2 phương pháp sản xuất và phương pháp thu nhập khi biên soạn chỉ tiêu GDP;

– Biên soạn thử nghiệm chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế:

+ Khu vực tài chính.

+ Khu vực phi tài chính;

– Kiến nghị lộ trình áp dụng tính, biên soạn chỉ tiêu GDP theo phương pháp thu nhập cho các khu vực thể chế trong công tác thống kê ở Việt Nam.

(iv). Chủ nhiệm đề tài: CN. Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia – Tổng cục Thống kê.

MHD