Hội nghị bảo vệ đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2012 “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thống kê giá sản xuất hàng hoá và giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam”

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TCTK ngày 24/2/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 06/4/2012 tại Viện Khoa học Thống kê Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành họp xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thống kê giá sản xuất hàng hoá và giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam”.

Ngày 04/4/2012 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994. Thông tư này quy định sử dụng Hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu theo giá so sánh thuộc các ngành trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thông tư này đặt ra cho công tác thống kê giá sản xuất và dịch vụ phải có những cải tiến, hoàn thiện. Thống kê giá sản xuất hàng hoá và giá sản xuất dịch vụ không chỉ phục vụ cho việc tính các chỉ số mà còn là cơ sở rất quan trọng cho việc tính giá bình quân năm/kỳ báo cáo để tính giá trị sản xuất theo giá hiện hành. Thống kê giá sản xuất hàng hoá và giá sản xuất dịch vụ có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Do đó đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thống kê giá sản xuất hàng hoá và giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam” được các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết và thực tiễn cao.

Tổng hợp ý kiến đóng góp từ các thành viên, Hội đồng đã quyết định sửa tên đề tài thành “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá sản xuất hàng hoá và xây dựng chỉ số giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam” do Cử nhân Nguyễn Đức Thắng – Vụ trưởng Vụ Thống kê giá làm chủ nhiệm đề tài và nhất trí cho triển khai đề tài theo hướng cần hoàn thiện lại đề cương:

MHD