Hội nghị bảo vệ đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2011

Ngày 18 tháng 02 năm 2011, Tại Tổng cục Thống kê Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê

Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành họp để xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ: (1) Nghiên cứu nội dung và phương pháp phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001- 2010; (2) Nghiên cứu xây dựng và tin học hóa quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và tổng sản phẩm trong nước thống nhất giữa trung ương và địa phương.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị được phân công chuẩn bị đề cương trình bày mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu cũng như sản phẩm đạt được, các thành viên hội đồng và các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến. Hội đồng đã thông qua tên đề tài, đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm của 2 đề tài nói trên.

Tên Đề tài 1 là “Nghiên cứu xây dựng nội dung báo cáo thống kê về chất lượng tăng trưởng ở Việt Nam và áp dụng cho giai đoạn 2006- 2010” do CN. Nguyễn Thị Việt Hồng, Trưởng phòng Nghiên cứu Thống kê và Tin học, Viện Khoa học Thống kê làm chủ nhiệm.

Tên Đề tài 2 là “Nghiên cứu hoàn thiện và tin học hóa các quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho trung ương và địa phương” do ThS. Nguyễn Thị Hương, Phó vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia làm chủ nhiệm.

VTM – Phòng Quản lý Khoa học và đào tạo