Hội nghị bảo vệ đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở 2014 “Nghiên cứu tính toán chỉ số giá nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam”

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-VTKE ngày 21/4/2014 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 09/5/2014 tại Tổng cục Thống kê, Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài do Cử nhân Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành họp xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu tính toán chỉ số giá nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam”.

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài còn có các Ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo Vụ Thống kê Giá và một số cán bộ Viện Khoa học Thống kê.

Để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân… đồng thời theo thông lệ quốc tế, Chỉ số giá tiêu dùng định kỳ cứ 5 năm lại rà soát, cập nhật danh mục điều tra và quyền số giá nhằm ngày càng nâng cao chất lượng số liệu chỉ số giá tiêu dùng nói riêng và chất lượng số liệu thống kê Việt Nam nói chung. Do đó đề tài “Nghiên cứu tính toán chỉ số giá nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam” được các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

Tổng hợp ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề cương nghiên cứu đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua với điều kiện sửa chữa bổ sung theo hướng sau:

(i). Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam;

(ii). Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng

– Phạm vi nghiên cứu: Giá nhóm nhà ở và chỉ số giá nhóm nhà ở.

(iii). Mục tiêu nghiên cứu

– Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam

– Mục tiêu cụ thể: Hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng theo phương pháp luận quốc tế phù hợp với Việt Nam

(iv). Nội dung nghiên cứu:

– Đánh giá thực trạng việc tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng hiện nay của Việt Nam.

– Nghiên cứu phương pháp luận của quốc tế và kinh nghiệm của một số nước về việc tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong Chỉ số giá tiêu dùng (nêu rõ khái niệm, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu).

– Đề xuất phương pháp tính chỉ số giá nhóm nhà ở trong chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam.

(v). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá – Tổng cục Thống kê đảm nhiệm.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Thu Huyền