Hội nghị chuyên đề khu vực châu Á về quản lý một tổ chức thống kê trong thời gian thay đổi

Phòng Thống kê Liên hợp quốc (UNSD), phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc về Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP) sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề khu vực về “Quản lý một tổ chức thống kê trong thời gian thay đổi”. Hội nghị dự kiến ​​diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 2 năm 2020 tại Manila, Philippines. Hội nghị châu Á này là một phần của một loạt các hội nghị khu vực để hiểu và ưu tiên các phát triển thể chế, tổ chức và kỹ thuật gần đây để sản xuất số liệu thống kê chính thức và chỉ số để theo dõi Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và các kế hoạch phát triển quốc gia và khu vực liên quan.

Cách tiếp cận khu vực đối với các hội nghị này sẽ tập trung vào thực tiễn và thách thức chung giữa các thành viên của mỗi khu vực. Đặc biệt, nó sẽ cho phép các nhà tổ chức thu thập thêm thông tin và ví dụ để đóng góp vào Sổ tay của Tổ chức thống kê cập nhật, với mục đích hỗ trợ nhu cầu của các nhà quản lý cấp cao để điều chỉnh và phát triển các tổ chức và hệ thống thống kê của họ như được nhấn mạnh trong  Kế hoạch hành động toàn cầu của Cape Town (CTGAP) vì sự phát triển bền vững và như được mô tả trong báo cáo cuối cùng của loạt hội nghị về Chương trình nghị sự chuyển đổi cho thống kê chính thức.

Hội nghị chuyên đề ở châu Á này sẽ được tổ chức vào khoảng 4 phiên chính bao gồm 6 lĩnh vực chiến lược của CTGAP và một tập hợp gồm 14 chương thực chất của Sổ tay được xác định bởi ban tổ chức, đại diện bởi Mông Cổ, Philippines, Ngân hàng Phát triển châu Á, UN- ESCAP và UNSD, rất phù hợp với khu vực. 4 phiên chính như sau:

Phần 1: Hỗ trợ chuyển đổi các quy trình sản xuất thống kê từ thu thập dữ liệu sang phổ biến trong bối cảnh cuộc cách mạng kỹ thuật số và công nghệ;

Phần 2: Tăng cường khung thể chế và tổ chức của các hệ thống thống kê quốc gia;

Phần 3: Đảm bảo chất lượng thông tin thống kê và cải thiện sự gắn kết dữ liệu thông qua phân tích thống kê và khung phân tích;

Phần 4: Huy động và đảm bảo đủ nguồn lực và cơ sở hạ tầng, và thúc đẩy hợp tác khu vực và toàn cầu để phát triển năng lực thống kê quốc gia.

Hai phiên đột phá sẽ được tổ chức để theo dõi phiên 2 và phiên 4 và kết quả của các phiên đột phá này sẽ đóng góp vào một nền tảng kiến ​​thức mở rộng liên quan đến Sổ tay.

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn:https://unstats.un.org/capacity-development/thematic-conferences/asia-2020/#


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: