Hội nghị chuyên đề năm 2019 về khoa học dữ liệu & thống kê (SDSS 2019)

Ngoài dữ liệu lớn: Xây dựng công cụ dữ liệu

Hiệp hội Thống kê Mỹ và Nền tảng chung của Bắc Mỹ mời bạn tham gia Hội nghị chuyên đề hàng năm lần thứ hai về Khoa học và Thống kê dữ liệu tại Bellevue, Washington, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2019. SDSS cung cấp cơ hội duy nhất cho các nhà khoa học dữ liệu, nhà khoa học máy tính, và các nhà thống kê để đến với nhau và trao đổi ý tưởng.

SDSS 2019 sẽ cung cấp nhiều dịp để tìm hiểu về các công cụ và phương pháp dữ liệu mới, xem xét hoạt động khoa học dữ liệu và kết nối với các chuyên gia. Hội nghị sẽ tập trung vào bảy lĩnh vực/chủ đề sau:

– Thống kê tính toán

– Công nghệ khoa học dữ liệu

– Trực quan hóa dữ liệu

– Giáo dục

– Máy học

– Thực hành và ứng dụng

– Phần mềm

Thông tin chi tiết, chương trình và cách thức đăng kí tham gia hội nghị xem thêm tại http://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2019/

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: http://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2019/