Hội nghị chuyên đề năm 2022 về khoa học dữ liệu và thống kê (SDSS 2022)

Hội nghị chuyên đề thường niên lần thứ 5 về Khoa học Dữ liệu và Thống kê (SDSS) được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại Pittsburgh, Pennsylvania do Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ chủ trì. SDSS là cơ hội để các nhà khoa học dữ liệu, nhà khoa học máy tính và nhà thống kê cùng nhau trao đổi các ý tưởng mới. Hội nghị chuyên đề năm 2022 về khoa học dữ liệu và thống kê (SDSS 2022). Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Ngoài dữ liệu lớn: Ảnh hưởng đến Khoa học, công nghệ và xã hội”.

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính:

– Thống kê tính toán;

– Học máy;

– Trực quan hóa dữ liệu;

– Thực hành và ứng dụng;

– Giáo dục;

– Phần mềm & Công nghệ khoa học dữ liệu.

Hạn cuối dăng ký tham dự Hội nghị là ngày 27/4/2022.

Kim Oanh (dịch)

Nguồn: https://ww2.amstat.org/meetings/sdss/2022/index.cfm