Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2013

Ngày 04/3/2013 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2013. Ông Đỗ Thức Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng  chí lãnh đạo Tổng cục, Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư  Đoàn Thanh niên, Trưởng Ban Nữ công, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tổng cục Thống kê, đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Giám đốc  Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu thống kê, và hơn 100 đại biểu được bầu từ các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê.

Đến dự Hội nghị có các đại biểu đại diện của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ công chức Tổng cục Thống kê năm 2013 đã hoàn thành chương trình nghị sự đặt ra:

Đại hội đã thông qua các báo cáo: i) Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của cơ quan Tổng cục Thống kê; ii) Tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015; iii) Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của cơ quan Tổng cục Thống kê.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của cơ quan Tổng cục Thống kê đã nhấn mạnh các nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, tổ chức tốt các cuộc điều tra thường xuyên, đặc biệt là các cuộc điều tra có nội dung phức tạp. Khẩn trương hoàn thành việc xử lý thông tin của cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 để công bố thông tin đúng thời hạn. Tăng cường công tác bảo đảm và phổ biến thông tin, trong đó trọng tâm là công tác phân tích và dự báo thống kê.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Khắc phục chênh lệch số liệu”, trước mắt cần tập trung rà soát, tính toán biên soạn phương pháp tính các chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính thức năm 2011.

3. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển thống kê với nhiều phần việc liên quan đến công tác phương pháp chế độ thống kê.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức và người lao động.

5. Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng ở các đơn vị trong toàn Ngành.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, đưa kết quả đề tài áp dụng vào thực tiễn.

7. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quản lý hiệu quả của các dự án hợp tác.

8. Tiếp tục đổi mới công tác pháp chế, tuyên truyền, thi đua – khen thưởng nhằm động viên khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

9. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) đúng trình tự, thủ tục.

10. Chú trọng quản lý điều hành và nâng cao chất lượng công tác văn phòng phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

11. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đối với các đơn vị thuộc Tổng cục.

12. Quan tâm các hoạt động toàn Ngành để xây dựng đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu ngành, yêu nghề, tăng cường đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2012. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2013 – 2015 và Bầu đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2013Ông  Đỗ Thức, Tổng cục trưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến tại Hội nghị và phát biểu tổng kết Hội nghị. Các đại biểu tham dự đã thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

NTH
Nguồn ảnh: http://www.gso.gov.vn/