Hội nghị khoa học Quốc tế về Phân tích thống kê đa biến năm 2019

Hội nghị khoa học Quốc tế về Phân tích thống kê đa biến lần thứ 38 (năm 2019) do Đại học Lodz tổ chức tại Lodz, Ba Lan, từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 6 tháng 11 năm 2019. Mục tiêu chính của Hội nghị là trình bày những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực phân tích thống kê đa biến và trao đổi kinh nghiệm liên quan đến các ứng dụng của lĩnh vực này. Chủ đề chính của Hội nghị bao gồm:

– Phân phối đa biến;

– Thử nghiệm thống kê đa biến;

– Thử nghiệm hoán vị;

– Suy luận không đối xứng;

–  Phân tích nhân tố;

– Phân tích Cluster;

– Phân tích hồi quy và phương sai;

– Suy luận thống kê Bayes;

– Phân tích đa biến Monte Carlo;

– Khai thác dữ liệu;

– Nhận dạng mẫu;

– Phân tích thành phần ngẫu nhiên…

Thông tin chi tiết về Hội nghị xem tại https://sites.google.com/view/msa2018en/home-page

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://sites.google.com/view/msa2018en/conference-topics