Hội nghị lần thứ 2 Nhóm tư vấn chuyên môn về thống kê xã hội

Hội nghị lần thứ 2 nhóm tư vấn chuyên môn về thống kê xã hội1 do Ủy ban Thống kê thuộc Ủy ban Kinh tế Xã hội Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương LHQ (ESCAP) tổ chức tại Bangkok, Thái lan từ 13-15 tháng 6 năm  2012.

Mục tiêu của lần gặp này là để xem xét về những tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch công tác của nhóm tư vấn chuyên môn (TAG) đã đạt được kể từ hội nghị lần thứ nhất đến nay, thảo luận và  thống nhất  các biện pháp cụ thể để đưa công việc này tiến triển hơn. Các nội dung cụ thể là:

1. Thảo luận về bản dự thảo sửa đổi  bộ số liệu hạt nhân về thống kê xã hội thiết yếu và thống nhất về phương pháp tiến hành trưng cầu ý kiến để cải tiến bộ dữ liệu hạt nhân này. Việc này bao gồm cả vấn đề trưng cầu ý kiến với cả người sử dụng lẫn người sản xuất các số liệu thống kê xã hội trong nước, cũng như tham vấn các tổ chức quốc tế có tham gia vào việc sản xuất và sử dụng loại số liệu thống kê này;

2. Thảo luận và thống nhất về phương pháp sử dụng bộ dữ liệu hạt nhân làm tài liệu hướng dẫn để nhận ra những thiếu hụt trong hệ thống thống kê quốc gia và xây dựng một chiến lược cải thiện số liệu thống kê xã hội khu vực, bao gồm cả việc xem xét thực tại việc sản xuất và sử dụng số liệu thống kê xã hội cũng như vai trò của cơ quan thống kê quốc gia về vấn đề này;

3. Thảo luận và thống nhất về  kế hoạch công tác ngắn hạn của TAG (đến phiên thứ ba của Ủy ban Thống kê vào tháng 12 năm 2012) cũng như trung hạn (đến kỳ họp thứ tư của Uỷ ban trong tháng 12 năm 2014), bao gồm mục tiêu, kết quả đầu ra, hoạt động và phương pháp tiếp cận tổng thể, đặc biệt  ý kiến về những nhận xét và đề xuất của Văn phòng Ủy ban Thống kê của ESCAP;

4.Thảo luận và thống nhất về các nội dung của bản báo cáo chương trình để trình lên kỳ họp thứ ba của Uỷ ban Thống kê về chiến lược phát triển chương trình khu vực để cải thiện số liệu thống kê xã hội.

Nguồn;http://www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-Jun2012/index.asp, TMH

[1] Vai trò chung  của Nhóm tư vấn chuyên môn  về thống kê xã hội là tư vấn cho Ủy ban Thống kê của khu vực châu Á vàThái Bình Dương (ESCAP) về các chiến lược để phát triển chương trình khu vực để cải thiện số liệu thống kê xã hội ở ESCAP. Các phiên họp định kỳ của Nhóm tư vấn là mỗi năm 2 lần.