Hội nghị lần thứ 3 các đối tác phát triển Thống kê khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Hội nghị các đối tác phát triển Thống kê khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ ba do ESCAP tổ chức ngày 26 tháng 2 năm 2012 tại  trụ sở LHQ, New York, ngay trước khi các phiên họp  của Ủy ban Kinh tê – Xã hội Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP) về Thống kê được tổ chức hai năm một lần và cùng lúc với phiên họp lần thứ 43 của Ủy ban Thống kê LHQ.

Hội nghị các đối tác phát triển Thống kê khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là một diễn đàn không chính thức dành cho các đối tác phát triển thống kê, nhằm thúc đẩy sự phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan thống kê trên toàn cầu, các chương trình khu vực, tiểu vùng và song phương về thống kê cũng như các dự án thực hiện ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác này cho phép tiếp cận phối hợp để hỗ trợ phát triển hệ thống thống kê quốc gia và cải thiện hiệu quả nguồn viện trợ  qua việc tăng cường sức mạnh tổng hợp và bổ sung giữa các chương trình và hoạt động của các cơ quan đối tác.

Vai trò và các chức năng cơ bản của các đối tác phát triển Thống kê khu vực Châu Á – Thái Bình Dương gồm các công việc như: (1) Phân tích và đánh giá để hỗ trợ những nỗ lực của Ủy ban thống kê Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương nhằm xác định những thách thức quan trọng và các khu vực cần ưu tiên liên quan đến phát triển số liệu thống kê trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; và (2) Xem xét và đối phó theo hướng phối hợp các yêu cầu  quốc gia để  hỗ trợ  giải quyết các lĩnh vực ưu tiên  phát triển của các hệ thống thống kê quốc gia của các nước.

Để hỗ trợ những vấn đề đó giữa các đối tác  cần  tiến hành trao đổi liên tục thông tin với nhau về công việc ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; hướng công việc của mình vào những quyết định và  ưu tiên do Ủy ban Thống kê của ESCAP sắp đặt và báo cáo tiến độ thực hiện lên Uỷ ban; liên hệ với diễn đàn  tiểu vùng Châu Á – Thái Bình Dương và liên chính phủ vào những thời điểm thích hợp; phối hợp công việc của mình với Ủy ban điều phối các hoạt động thống kê (CCSA) ở cấp độ toàn cầu.

Thành phần của Quan hệ đối tác  mở rông đối với tất cả các thành viên của các cơ quan trên toàn cầu, khu vực, tiểu khu vực và song phương, nhằm hỗ trợ sự phát triển hệ thống thống kê quốc gia trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương; hỗ trợ cung cấp số liệu thống kê chính thức  khu vực hoặc quốc tế theo các nguyên tắc chủ đạo các hoạt động thống kê quốc tế. Quan hệ đối tác này cũng mở rộng đối với các cơ quan khác đã có những dịch vụ thống kê gắn với tổ chức mình, đặc biệt chú trọng đến khu vực Thái Bình Dương và thừa nhận vai trò lãnh đạo của Ủy ban Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương (ESCAP). Chủ tịch ESCAP được mời làm thành viên của Đối tác.Các thành viên khác của Uỷ ban có thể tham gia vào các cuộc họp của quan hệ đối tác theo quyết định của Chủ tịch.

Người đứng đầu (Chủ tịch) của Quan hệ đối tác là hai đồng Chủ tịch đại diện cho cho sự đa dạng của các thành viên . Mỗi đồng Chủ tịch sẽ phục vụ trong khoảng thời gian hai năm, cho đến khi có đủ điều kiện cuộc bầu lại đồng Chủ tịch.

Phòng Thống kê của ESCAP sẽ giữ vai trò thư ký của quan hệ đối tác. Ban thư ký sẽ không nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, nhưng trong điều kiện đặc biệt, có thể tìm kiếm sự hỗ trợ dưới hình thức sản phẩm hoặc dịch vụ từ các thành viên  đối tác. Ban thư ký sẽ hỗ trợ các đồng chủ tịch trong việc thực hiện chức năng của mình cũng như phối hợp  các đồng chủ tịch với các thành viên khác. Ban thư ký chuẩn bị sẵn Bản dự thảo chương trình nghị sự của cuộc họp và đảm bảo  tất cả các tài liệu do các thành viên  chuẩn bị kịp thời  có sẵn cho các cuộc họp. Ban thư ký sẽ chuẩn bị một dự thảo báo cáo tiến độ công việc hàng năm do  Quan hệ đối tác phê chuẩn. Báo cáo này do các đồng chủ tịch đệ trình lên Ủy ban Thống kê, và Văn phòng Uỷ ban ở những năm Ủy ban không tổ chức hội nghị. Ủy ban điều phối các hoạt động thống kê (CCSA) cũng sẽ tham gia chuẩn bị báo cáo tiến độ hàng năm này. Quan hệ đối tác thường gặp mặt ngay trước khi các phiên họp của Ủy ban ESCAP về Thống kê được tổ chức hai năm một lần, vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, khi có yêu cầu, quan hệ đối tác có thể gặp gỡ kết hợp với  các sự kiện thống kê  lớn khác. Thời gian của từng cuộc họp sẽ được tuyên bố chính thức trong các chương trình nghị sự.

Các mục tiêu chiến lược của Quan hệ đối tác như (a) củng cố vai trò của các cơ quan Thống kê Quốc gia để trở thành cơ quan lãnh đạo  hệ thống thống kê quốc gia; (b) đặc biệt coi trọng công việc hiện đại hoá hệ thống thông tin thống kê các nước, nhằm tăng thêm điều kiện truy cập  cho người sử dụng đến các dữ liệu  sẵn có; (c) phối hợp phát triển các bộ chỉ số cơ bản trong các lĩnh vực thống kê xã hội, kinh tế, môi trường và dân số; (d) đẩy mạnh việc cải thiện và sử dụng dữ liệu hồ sơ hành chính cho các mục đích thống kê; (e) phối hợp đào tạo thống kê trong khu vực./.

TMH,

Nguồn:http://www.unescap.org/stat/partnership/3rd-stat-dev/provisonal-agenda.pdf